Laatste update: 3 februari 2015

Registratie van leerlingen met een beperking of gedragsprobleem

De Tweede Kamer heeft op 20 januari 2015 een wetsvoorstel (toelichting) aangenomen waarmee gegevens van leerlingen met een handicap of gedragsproblemen geregistreerd moeten worden. Staatssecretaris Sander Dekker (VVD) wil deze gegevens gebruiken voor toezicht, monitoring en evaluatie.

Met terugwerkende kracht moeten per 1 augustus 2014 de volgende gegevens worden geregistreerd:

  1. de periode waarvoor een indicatie voor extra ondersteuning voor een leerling met een beperking of gedragsprobleem is afgegeven,
  2. de periode waarvoor een leerling in een speciale instelling is geplaatst vanwege een (verstandelijke) beperking of gedragsproblemen. (orthopedagogisch-didactisch centrum)
  3. de periode waarvoor een leerling begeleiding krijgt omdat de leerling blind, slechtziend, doof of slechthorend is.
  4. de periode waarvoor een leerling begeleiding ontvangt van een epilepsie-school.
  5. in sommige gevallen worden ook de gegevens van de ondersteunende instelling vastgelegd.

De gegevens worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die standaard van iedere leerling worden geregistreerd. Dit zijn het burgerservicenummer (BSN) van de leerling, het geslacht, de geboortedatum en de adresgegevens. De registratie gebeurt in de basisregistratie onderwijs (BRON). De gegevens worden tot vijf jaar na afloop van de speciale ondersteuning bewaard.

Medische gegevens

De gegevens die geregistreerd worden zijn wettelijk gezien medische gegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens gelden er daarom strengere eisen voor het registreren en gebruik van deze persoonsgegevens. Maar deze eisen zijn gedeeltelijk omzeild door in de Wet voor het primair onderwijs een speciaal artikel op te nemen waarmee deze medische gegegevens zonder toestemming geregistreerd en gebruikt mogen worden binnen het samenwerkingsverband van scholen waar de leerling staat ingeschreven. De gegevens mogen onder andere voor beleids- en managementdoeleinden gebruikt worden. Voor het voortgezet onderwijs geldt een vergelijkbaar artikel. De medische gegevens zijn daarnaast toegankelijk voor het ministerie van Volksgezondheid, uitvoeringsorganisatie DUO en het het centraal bureau voor de Statistiek omdat deze gegevens volgens de staatssecretaris noodzakelijk zijn om "toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs [..] en om de schoolloopbaan van deze leerlingen te monitoren."

Zorgplicht

Sinds 1 augustus 2014 geldt de zorgplicht voor onderwijsinstellingen. Dat betekent dat scholen sindsdien verantwoordelijk zijn voor een 'passende plek' voor leerlingen. Als er voor enkele leerlingen extra ondersteuning nodig is, omdat er sprake is van een beperking of gedragsproblemen, moeten scholen dat zelf regelen en financieren. Hiervoor werken scholen samen in een samenwerkingsverband om met instellingen waar de ondersteuning gegeven wordt, afspraken te maken.

 

Aanvullende informatie:

- Wat is speciaal onderwijs.

- Model privacyovereenkomst voor het samenwerkingsverband van scholen waarbinnen ondersteuning voor onderwijs wordt gezocht. Leerlingen worden in dit samenwerkingsverband aangemeld.

- Factsheet met welke gegevens er in het BRON komen te staan als een indicatie wordt afgegeven.

 

 

Laatste update: 03.02.2015

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 33971

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 20.01.2015

Tags: passend, onderwijs, medische, gegevens, zorgplicht
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'registratie van leerlingen met een beperking of gedragsprobleem'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet)

Op 18 februari 2014 is de jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is door staatssecretaris Van Rijn de laatste horde genomen om per 1 januari 2015 de jeugdzorg door de gemeenten te laten uitvoeren. Lees verder >>>


Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht

Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel (toelichting) voor het verplicht gebruik van het burger­service­nummer binnen de jeugdzorg en de betrokken zorgaanbieders, door de Eerste Kamer aangenomen. Staatssecretaris Van Rijn denkt dat met dit wetsvoorste de bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders eenvoudiger en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen. Lees verder >>>


Verwijsindex Risicojongeren (VIR).

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

21-11-17

Eerste Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Eerste Kamer heeft op 21 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Op 8 november 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Met dit wetsvoorstel (toelichting) wordt het mogelijk voor opsporingsdiensten om met camera's langs de wegen alle langsrijdende auto's te registreren. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.135 seconden