Laatste update: 30 april 2010

ChristenUnie verkiezingsprogramma 2010

Net als andere partijen, constateert ook de Christen Unie dat "we in een tijd leven waarin het aan vertrouwen tussen overheid en burger ontbreekt". Ze constateren dat "regels zonder grond burgers frustreren". Er zijn voorbeelden te over dat er op basis van incidenten wetgeving wordt ingesteld die de privacy raakt, maar waarvan de effectiviteit onduidelijk is. Of dat ook hiermee bedoeld wordt, blijft onvermeld.

Het programma van de ChristenUnie is dubbel over privacy. Ze stellen veel maatregelen voor die de privacy afbreken, maar ze willen ook maatregelen om de privacy te verbeteren.

Veiligheid
De ChristenUnie wil dat burgers de politie helpen andere burgers in de gaten te houden. Ze willen dat "Burgernet" wordt uitgebreid. "Hoe effectiever buurtbewoners – bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht – worden ingeschakeld, hoe effectiever de politie toezichtregie kan uitoefenen". Ook (semi-)publieke instellingen "zoals woningcorporaties en energiemaatschappijen werken verplicht samen met politie en justitie. Door gegevens te koppelen kunnen misdrijven makkelijker aan het licht komen."

De ChristenUnie meldt dat mede dankzij hen nu makkelijker bij meer mensen DNA wordt afgenomen en in databanken wordt bewaard.

Jeugdzorg
De CU heeft het over tijdig signaleren om te voorkomen "dat lichte problemen uitgroeien tot complexe". Hoe ze willen signaleren staat er niet bij, maar eerder was de CU al voor het  electronisch kinddossier en de verwijsindex risicojongeren.

Onderwijs
De CU wil "leerlingen beter in beeld houden" en een "lik-op-stuk beleid" voeren bij verzuim en signalering als "leerlingen dreigen uit te vallen". De CU was al voor invoering van het electronisch leerlingen dossier.

Gezondheidszorg
De ChristenUnie is voor het elektronisch patiënten dossier maar vindt dat op dit moment privacy "nog onvoldoende gewaarborgd" is. Ze stellen nader onderzoek voor.

Armoedebstrijding
De CU is voor invoering van het landelijk informatiesysteem schulden. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft eerder laten weten dat dit systeem in strijd is met de privacywetten.

Reizen
De CU vindt dat de kilometerheffing "zo snel mogelijk moet worden ingevoerd". Ze zeggen niets over de bewaartermijn van 7 jaar van reisgegevens op de  OV-chipkaart.

De CU wil meer gegevens van personen uitwisselen binnen de EU. Ze zeggen niet welke gegevens dit betreft, maar voor de hand ligt, dat het gaat om bijvoorbeeld het registreren van gegevens van vliegtuigpassagiers.

Terrorisme
De CU constateert dat terreur met name ten doel heeft om angst te verspreiden en verdeeldheid te zaaien. Anti-terrorisme maatregelen doen dit soms ook en "pakken niet per definitie goed uit". De CU vindt "uitbreiding van opsporingsbevoegdheden ter bestrijding van terrorisme" niet nodig. En als het wel nodig is, moet dat een duidelijke meerwaarde hebben. "Ongericht taps zetten, en het langdurig bewaren van computer- en communicatiegegevens, passen hierin niet." Dat moet volgens de CU worden ingeperkt. In dit rijtje zou het voortwoekerende cameratoezicht ook passen, maar dat wordt niet genoemd.

De CU wil de identificatieplicht enigszins afzwakken. Als burgers door feiten en omstandigheden hun identiteit "genoegzaam" kunnen aantonen, is vasthouden aan de letter van de identificatieplicht niet nodig en wordt dus geen boete opgelegd. "Voor ouderen boven de 70 wordt de ID-plicht afgeschaft". De CU zegt niets over de opslag van uw vingerafdrukken.

Betere privacy bescherming
De Chirsten Unie wil een constitutioneel hof om wetten aan de grondwet te kunnen toetsen. "Dit versterkt het gezag van de Grondwet", waarin ook het recht op privacy is opgenomen. In Duitsland heeft het constitutionele hof al veel privacy-beperkende maatregelen kunnen tegenhouden. Het zou een mooie stap zijn naar betere bescherming van onze grondrechten.

Ook vindt de CU dat "de persoonlijke levenssfeer van de burgers meer bescherming verdient". De overheid zou meer verantwoording moeten afleggen over de mate waarin zij de privacy van haar burgers "beschermt dan wel beperkt". Bevoegdheden van de overheid op deze terreinen moeten na verloop van een aantal jaren actief, door een nieuw besluit, worden verlengd. Toch vind je in het verkiezingsprogramma niet de punten terug van de evaluatie wet bescherming persoonsgegevens.

CU wil geen registratie op basis van etniciteit.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

19-03-19

Registratie gegevens vliegtuigpassagiers voor opsporing waarschijnlijk in strijd met wet

Het wetsvoorstel (toelichting) van minister Grapperhaus (CDA) om gegevens van vliegtuigpassagiers voor de opsporing te gebruiken, is waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. Een vergelijkbare regeling is in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Lees verder >>>

07-11-18

Gebruik risicoprofielen in de zorg krijgt wettelijke basis

Het opstellen van risicoprofielen van mensen voor het gebruik van medische zorg krijgt een wettelijke basis. Minister Bruins (VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.  Het Zorginstituut stelt namens het ministerie per verzekerde een risicoprofiel op. Deze persoonlijke medische risicoprofielen worden gebruikt om kosten tussen zorgverzekeraars te kunnen verrekenen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.079 seconden