Laatste update: 2 mei 2010

GroenLinks verkiezingsprogramma 2010

Er staan mooie punten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks waar het de privacy betreft. Bijvoorbeeld dat surveillance-maatregelen om burgers in de gaten te houden na twee jaar altijd vervallen. Het automatisme dat eenmaal genomen maatregelen altijd doorgaan of zelfs uitbreiden kan daarmee doorbroken worden. Het lijkt erop dat privacy een vast onderdeel is geworden bij de afwegingen die GroenLinks bij maatregelen maakt.

GroenLinks constateert dat “de overheid niet meer mag beloven dan zij kan waarmaken”. Veel controle- en registratie maatregelen zijn ontstaan omdat de overheid alle risico’s voor de burger wil uitsluiten. Omdat dat niet mogelijk is, zou een overheid die aangeeft waar haar eigen beperkingen liggen, voor de privacy een winstpunt zijn. Verder willen ze verbeterd toezicht op de bescherming van privacy zoals ze ook al aangaven in de evaluatie wet bescherming persoonsgegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om een meldplicht voor datalekken en het meenemen van “privacy” in de ontwerpfase van nieuwe informatiesystemen. Ook pleit GroenLinks in het algemeen voor meer openheid van de overheid, zodat duidelijker kan worden wie wat eigenlijk precies registreert.

Constitutioneel hof
GroenLinks wil de Eerste Kamer afschaffen. Maar juist de Eerste Kamer is vaak kritischer gebleken dan de Tweede Kamer. Door de Eerste Kamer is de slimme meter niet verplicht, is er nog stevige discussie over (betrouwbare invoering van) het EPD en is de bewaarplicht van telecomgegevens (voorlopig) niet op 12 maanden gezet.  Wel vindt GroenLinks dat burgers  het recht moeten krijgen om "wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet". In de Grondwet is ook het recht op privacy opgenomen. In Duitsland heeft het constitutionele hof al veel privacy-beperkende maatregelen kunnen tegenhouden. Het zou een mooie stap zijn naar betere bescherming van onze grondrechten.

Internet
Terecht concludeert GroenlLinks dat “de vrijheid van de internetters onder druk staat” en ziet niets in een overheid die meekijkt met wat je doet over je internetaansluiting. Ze zijn tegen een downloadverbod en ook een internetfilter is uit den boze. Groenlinks wil een wet die de vertrouwelijkheid van wat je op internet doet garandeerd. Ook willen ze af van de bewaarplicht voor internet- en telecomgegevens, maar zolang dat een EU-richtlijn is, moet de bewaartermijn in ieder geval terug naar 6 maanden.

Reizen
In het definitieve programma is nu ook de OV chipkaart opgenomen. Gegevens mogen alleen bij verdenkingen van ernstige misdrijven worden opgevraagd. Voor onderzoek worden gegevens geanonimiseerd. GroenLinks heeft geen mening over de opslagtermijn van 7 jaar van uw reisgegevens.
GroenLinks wil de kilometerheffing in zijn huidige vorm snel invoeren. Ze claimen wel dat de privacy gered is omdat “politie en justitie geen toegang krijgen tot reisgegevens”, maar dat klinkt nogal naïef. Als je niet wilt dat gegevens gebruikt gaan worden, moet je ze niet opslaan, want grenzen op het gebied van privacy worden gemakkelijk opgerekt.

Veiligheid
GroenLinks wil geen opslag van vingerafdrukken in een database. Bovendien moeten, zoals gezegd,  "technologieën om mensen in de gaten te houden op wie geen verdenking rust, zoals slimme camera’s, slechts bij uiterste noodzaak ingezet kunnen worden, na een strikte mensenrechtentoets. Wetten en regels die zulke surveillance mogelijk maken vervallen na twee jaar". Ze willen dat "waar mogelijk" taken van de AIVD overgeheveld worden naar de politie. Ook wil GroenLinks dat het aantal telefoontaps "sterk" wordt teruggebracht. Jonge discussies rond ANPR en bijvoorbeeld de bodyscan blijven onaangeroerd.

Hulpverlening
Ook bij de hulpverlening blijft veel onduidelijk. Men wil “intensievere aanpak huiselijk geweld”. Maar hoe men achter de voordeur gaat kijken staat er niet bij. “Probleemgezinnen krijgen intensieve hulp bij opvoeden”. Onduidelijk is ook hier hoe dit vorm krijgt, terwijl er op dit moment juist veel 'hulpverleningsystemen' ingevoerd (dreigen te) gaan worden, zoals oa. het landelijk informatiesysteem schulden, het electronisch kind dosier, en het electronisch leerlingen dossier.

Het electronisch patiënten dossier mag niet worden ingevoerd "zolang de privacy niet waterdicht is".

Er is niets te vinden over de overdreven registratie door de slimme energiemeter.


referendum afluisterwet

Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

27-06-17

Wilders herhaalt oproep voor preventief opsluiten

Geert Wilders (PVV) herhaalt de oproep van zijn partij om mensen preventief op te sluiten als zij "een mogelijk gevaar [vormen] voor de nationale veiligheid". Wilders zegt hiervoor een wetsvoorstel te zullen indienen. Volgens de PVV-leider moeten de veiligheidsdiensten iemand bij de minister van Binnenlandse Zaken kunnen voordragen voor opsluiting. Lees verder >>>

11-02-17

Gebiedsverbod tegen terreur

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om mensen die een gevaar vormen voor de "nationale veiligheid" een meldplicht en gebiedsverbod op te kunnen leggen. Op 17 mei 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Mensen hoeven geen strafbaar feit te hebben gepleegd om dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd te krijgen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.079 seconden