Laatste update: 16 mei 2010

VVD verkiezingsprogramma 2010

Het programma (PDF) van de VVD gaat met name over economie en veiligheid. Het wordt duidelijk welke keuzes VVD maakt, maar privacy speelt daarbij niet vaak een rol. Regelmatig schrijft de VVD in krachtige bewoordingen dat de overheid moet afblijven van het privéleven, maar een paragraaf daarna schrijven ze net zo lief dat de overheid moet registreren, melden en monitoren.

De VVD constateert net als andere partijen dat het "wantrouwen tegen de staat groter is geworden". Vervolgens trekt de VVD niet de conclusie dat dit kan komen omdat de overheid op haar beurt de burgers wantrouwt en continu onder toezicht wil hebben.

Privacyparagraaf
De VVD heeft een apart stukje over privacy opgenomen en dat is winst. Ze vinden de "bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers van groot belang". Ook constateert de VVD dat we bij de opslag van gegevens "maar moeten uitgaan van de goede bedoelingen van de overheid, zonder dat voldoende garanties en waarborgen tegen misbruik worden geboden". Daarom is de VVD voor 'privacy by design', wat betekent dat er vooraf bij een project of maatregel goed nagedacht moet worden hoe er met de privacy wordt omgegaan. De VVD wil dat de overheid de "burgers beschermt tegen willekeur" van oa. dezelfde overheid. Hoe ze dat vorm denken te geven is onduidelijk. Eerder bleek dat de VVD niet voor een robuuster toezicht op het gebied van privacy is.

Aan de andere kant vindt de VVD dat "inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding" en "terrorismebestrijding". Laten dat nou net de terreinen zijn waar de registratie- en controledrift van de overheid ongebreideld voortwoekert.

Gezondheidszorg
VVD wil dat de inspectie voor volksgezondheid "extra" toeziet op "patiëntveiligheid en privacy". Ook vindt de VVD dat "paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van burgers ongepast en verwerpelijk is, hoe goed de bedoelingen ook zijn" Het gaat hier dan over de (on)gezonde leefstijl van mensen. Ze zeggen verder niet hoe ze over het electronisch patientendossier denken. Eerder stemden ze voor.

Veiligheid
De VVD denkt dat "het beter delen van informatie" bij de politie "effectiever optreden mogelijk maakt". De VVD is ook voor "cameratoezicht in probleemgebieden". De VVD wil een pasjesysteem voor de verkoop van softdrugs.

Jeugdzorg
De VVD wil op het consultatiebureau door middel van een "verplichte taaltoets" constateren "of een kind een taalachterstand heeft" om vroegtijdig achterstanden te laten opsporen. Als er achterstand is geconstateerd "moet ook de ouders duidelijk worden gemaakt wat van hen wordt verwacht (Nederlands spreken, werken, opvoeden, actief betrokken zijn bij het onderwijs) en hoe zij geholpen kunnen worden (opvoedingsondersteuning, bemiddeling naar werk)". Eventueel kan een gezin als "risicogezin" worden aangemerkt en wordt een "begeleider met doorzettingsmacht" aangesteld.

De VVD wil in algemene zin dat jeugdzorg in actie komt door problemen te "signaleren bij gezinnen en kinderen". Het is onduidelijk of ze hier het electronisch kinddossier en de verwijsindex risicojongeren bedoelen. Deze systemen worden niet met naam genoemd.

Ook "spijbelen moet vroegtijdig worden gesignaleerd" door middel van "registratie en melding". De VVD wil "de voortgang van leerlingen monitoren" en "achterstanden vroegtijdig signaleren". Dit lijkt op een electronisch leerlingen dossier

Overig
VVD windt zich specifiek op over fraude met uitkeringen. Daarom wil VVD "hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren".

De VVD is tegen de invoering van de kilometerheffing.


Stem tegen de sleepwet!

referendum sleepwet Stem op 21 maart tegen de nieuwe sleepwet voor de geheime diensten.

Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

01-03-18

Akkoord nieuwe europese privacyregels

De nieuwe Europese privacyregels zijn definitief vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regels gaan in de gehele Europese Unie gelden en zijn vanaf 25 mei 2018 van kracht. Na drie jaar onderhandelen is er een akkoord bereikt over nieuwe algemene regels voor privacybescherming in de Europese. Lees verder >>>

15-10-17

Tweede Kamer akkoord met iets betere privacybescherming leerlingen

De Tweede Kamer heeft op 10 oktober 2017 unaniem ingestemd met het iets beter beschermen van privacy van leerlingen in het onderwijs. Bij het gebruik van digitaal studiemateriaal krijgen de leveranciers minder persoonlijke gegevens van de leerlingen in handen. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen bij de aanbieder van die leermiddelen opgeslagen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.055 seconden