'GEEN DIAGNOSE-INFORMATIE OP FACTUUR JEUGDZORG'

Oproep: geen doorbreking medisch beroepsgeheim voor financiële controle

Zorgverleners uit de jeugdzorg roepen Kamerleden en staatssecretaris Van Rijn op het medisch beroepsgeheim te respecteren. Financiële controle van declaraties is mogelijk zonder het medisch beroepsgeheim te doorbreken. De staatssecretaris zou een gedegen onderzoek naar een goede regeling moeten starten. Binnen 24 uur tekenden 301 bezorgde zorgverleners deze oproep. Onderaan vindt u hun namen.

Nu de decentralisatie van de jeugdzorg een feit is, vallen de eerste declaraties van zorgverleners bij gemeenten in de bus. Er zijn gemeenten die daarbij voor controle van bedragen op de declaratie persoonlijke en medische gegevens vragen aan zorgverleners. Maar de nieuwe Jeugdwet regelt dit niet en het medische beroepsgeheim verplicht zorgverleners juist om vertrouwelijk om te gaan met behandelinformatie van patiënten. Medische gegevens mogen door hen alleen worden uitgewisseld als de patiënt daar expliciet en geïnformeerd toestemming voor geeft. Dat is niet alleen vastgelegd in het medisch beroepsgeheim, maar komt ook voort uit de fundamentele privacyrechten zoals die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn verwoord.

Ondanks het feit dat het niet mag, kunnen zorgverleners en via hen ook de jeugdigen in de knel komen als gemeenten zorgverleners dwingen om in strijd met het medisch beroepsgeheim toch vertrouwelijke medische gegevens te verstrekken. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft er onlangs ook op gewezen dat het opvragen door gemeenten van medische persoonsgegevens bij zorgverleners in strijd is met de wet. Het College adviseert de staatssecretaris met een landelijke regeling te komen waarin wordt vastgelegd welke gegevens op de declaratie moeten worden vermeld. Vrijdag 17 april heeft minister Schippers een wijziging  van de Jeugdwet voorgesteld, waardoor een dergelijke regeling mogelijk wordt. (zie de toelichting bij artikel 7.4.4.)

Controle met behoud beroepsgeheim

Ondergetekenden roepen de Kamerleden en staatssecretaris Van Rijn op om een regeling voor declaratiegegevens te ontwerpen met volledig behoud van het medisch beroepsgeheim.

Het medisch beroepsgeheim heeft een belangrijke functie in de gezondheidszorg. Het maakt de drempel om hulp te zoeken laag. Het is zowel voor het individu als de samenleving belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben op tijd hulp zoeken. Dat geldt voor mensen met een besmettelijke ziekte, waaronder bijvoorbeeld een seksueel overdraagbare aandoening, maar ook voor een psychiatrische patiënt of een moeder met haar kind met blauwe plekken. Het medisch beroepsgeheim geeft patiënten het vertrouwen dat ze in openheid naar hun zorgverlener kunnen stappen zonder vrees dat hun gegevens openbaar worden gemaakt. Het medisch beroepsgeheim is daarmee een zeer belangrijk element voor goede zorg.

Controleren of een behandeling met bijbehorende kosten aansluit bij de diagnose is alleen zinvol als een professionele medicus (met een medisch beroepsgeheim) daarbij betrokken is. Als bijvoorbeeld behandel- en diagnose-informatie door deze medicus namens de gemeente wordt gecontroleerd, is het aanleveren van deze behandel en diagnose-informatie aan gemeentelijke diensten niet nodig. Op deze manier wordt voorkomen dat medische informatie in handen komt van gemeentepersoneel zonder beroepsgeheim. Deze gevoelige medische gegevens komen dan ook niet terecht in gemeentelijke informatiesystemen. Voorkomen wordt daarmee ook dat gegevens, gekoppeld met andere persoonsgegevens, voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in het surveillance-systeem SyRI.

Een controleprocedure die geen inbreuk maakt op de privacyrechten van patiënten en het medisch beroepsgeheim is al eerder ontwikkeld door vrijgevestigde psychotherapeuten samen met zorgverzekeraars. In de ontwikkelde procedure werden diagnose en behandelplan in samenhang getoetst door onafhankelijke professionals.

Degelijk vooronderzoek

Ondergetekenden roepen de Kamerleden en staatssecretaris Van Rijn op om degelijk vooronderzoek te doen naar een landelijke geregelde controle-procedure die voldoet aan de wettelijk vereisten van noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit. Dit onderzoek moet leiden tot een regeling die geen onnodige inbreuk vormt op privacyrechten en het medisch beroepsgeheim, niet disproportioneel is en geen uitwisseling vergt van informatie die niet noodzakelijk is.

Onder de Zorgverzekeringswet is eerder door de NZa een declaratie-regeling ontworpen die zorgverleners verplichtte om diagnose-informatie te verstrekken, met doorbreking van het medisch beroepsgeheim. De rechter heeft in 2010 geoordeeld dat deze regeling in strijd was met de wet.

In 2013 is de gedragscode van zorgverzekeraars door de rechter vernietigd omdat ook hierin procedures waren opgenomen waarin medische gegevens werden verwerkt in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens en het EVRM. Een belangrijke overweging van de rechter bij deze uitspraak was, dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke alternatieven met betere waarborgen voor de privacy van patiënten.

In beide rechterlijke uitspraken wordt geconstateerd dat verplichte procedures zijn opgesteld en ingevoerd zonder eerst een deugdelijk onderzoek uit te voeren naar subsidiariteit, proportionaliteit en noodzaak van de informatie-uitwisseling.

Een goed uitgevoerd onderzoek kan leiden tot een regeling waarbij het medisch beroepsgeheim behouden blijft, maar er ook financiële controle mogelijk is. Voor een goede bescherming van fundamentele rechten zouden zowel zorgverleners als patiënten nadrukkelijk bij dit onderzoek moeten worden betrokken.

 


Ondertekening gesloten!

Dank voor alle snelle, positieve en enthousiaste reacties. Helaas hebben we de mogelijkheid om deze oproep te ondertekenen binnen een dag moeten sluiten. Maandagavond is deze oproep aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn gestuurd in de hoop en verwachting dat hij woensdag besproken wordt. Woensdag 22 april 29 april aanstaande vergadert de Tweede Kamer over de voortgang in de Jeugdzorg.

De vergadering in de Tweede Kamer is woensdag 22 april van 13.00-17.00 uur live te volgen verplaatst naar woensdag 29 april van 14.30 - 18.30 uur. De vergadering is via livestream te volgen. 


 

 

Met vriendelijke groet,
 

Robert Vermeiren
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
Directeur patiëntenzorg Curium-LUMC
Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie VUMC

Menno Oosterhoff
Kinder- en jeugdpsychiater
Inhoudelijk teamleider poli dwangstoornissen Jonx

Ido Weijers
Hoogleraar Jeugdbescherming Universiteit Utrecht

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz)

Aloys van Rest
Directeur
Defence for Children International Nederland

Ab van Eldijk
Voorzitter Stichting KDVP

Kaspar Mengelberg
Psychiater en psychotherapeut
www.devrijepsych.nl

Hans van Luit
Hoogleraar Orthopedagogiek
Klinisch psycholoog BIG
Ambulatorium Universiteit Utrecht

Wilma van der Jagt
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Mi-Fasi GGZ Etten-Leur

M.L. van Steenderen
Kinder- en jeugdpsychiater
Molemann Mental Health

Charlotte Schenning
K&J psycholoog, GZ-psycholoog, IMH-specialist DAIMH
tot Bloei, Praktijk voor Ontwikkelingspsychologie en Neuropsychologie

Renee Arnold
Kinder- en jeugdpsychiater
Kinderpsychiatriepraktijk Schoorl

Wim Gorissen
Arts voor Maatschappij en Gezondheid
Directeur Zorg bij de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Ouderplatform Rijnmond
Thea de Groen, initiator ouderplatform Rijnmond.
www.ouderplatformrijnmond.nl

Suzanne Boomsma
Bestuurder Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind

Desiree van Doremalen
Juridisch cliëntondersteuner bij Ouderplatform Rijnmond
Lid oprichtingscommissie Ouderkracht voor t kind
Specialist Jeugdhulp bij Ouders Online

Jacqueline Gomes
Begeleider/coach/adviseur bij Jacqueline Gomes Jeugdhulpverlening
Adviseur medewoordvoerder werkgroep jeugdhulp bij Ouderkracht voor t kind

Henk Boeke
directeur Ouders Online

Justine Pardoen
hoofdredacteur Ouders Online

Marja Hoogstraaten
Sociotherapeut
Stichting De Jutters, Den Haag

I.M. Vermij
GZ-psycholoog
Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie

K. (Renske) Wichers
Klinisch psycholoog, Accare

Harald Schneider
Psychiater, Lentis

Tineke Kleinstra
Sociotherapeut bij Stichting De Jutters

Prof. Dr. R.B. Minderaa
Emeritus hoogleraar kinder- en jeugd psychiatrie
President of the European Society for Child- And Adolescent Psychiatry

Dr. Pieter de Nijs
Kinder- en jeugdpsychiater Erasmus MC

Saskia Luijer
Stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
GGD Gooi & Vechtstreek

Jolanda Kroezen
Orthopedagoog-Generalist
Molendrift

Anne-tje Ouwehand
Kinder- en jeugd psychiater

Yvonne de Jong
GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
Lucertis kinder en jeugdpsychiatrie

Peter Dijkshoorn
Kinder- en jeugdpsychiater
Bestuurder Accare

Alies Heerma
Kinder- en jeugdpsychiater De Bascule

S. Strikwold
orthopedagoog-generalist Groningen

Nely Sieffers
Initiator UW Ouderplatform www.uwouderplatform.nl

Carola Landzaat
psychotherapeut, eigen praktijk

Drs. S. Woldhuis
Algemeen directeur Nederlandse Vereniging voor Autisme
Algemeen directeur Balans, vereniging voor ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Katinka Slump
onderwijsjurist
lid Raad van Advies Coöperatie Ouderkracht voor 't kind
bestuurslid Mama Vita, een stichting voor moeder van kind met autisme

Marianne Frieling
SPV Jeugd GGZ-NHN

Dr. Chaim Huijser
Geneesheer-directeur
Kinder- en jeugdpsychiater De Bascule Amsterdam

Marga Veenstra
Kinder- en jeugdpsychiater

Eveline van Donkelaar
Verpleegkundige PGB en thuiszorg
Nanny v. kinderen+

Calista Wissing
GZ-psycholoog

Cunigonda Hol
Huisarts

Dr. George MA Westermann
Kinder- en jeugdpsychiater
Medisch manager RVE GGZ
Stageopleider kinder- en jeugdpsychiatrie
Atrium-Orbis GGZ afdeling Kinderen en Jeugdigen

Jetty Noltes
Kinder- en jeugdpsychiater
Autisme Team Noord Nederland, onderdeel van Lentis/Jonx

Jan Peter Rake
Kinderarts Martini Ziekenhuis Groningen

Kit Vanmechelen
Kinder- en jeugdpsychiater

Nynke Aukes
Behandelcoordinator Jeugd GGZ/ GZ-psycholoog in opleiding tot specialist
Molendrift, Groningen

Emmy Tessel
Psychiater en kinder- en jeugdpsychiater
Tessel Psychiatrie Amsterdam en Praktijk voor leer- en gedragsadviezen Hilversum

Arzu Yilmaz
Psychotherapeut

Ineke Meertens
GZ-psycholoog en psychotherapeut

Wilma Kamp
Kinder- en jeugdpsychiater

Dineke Verkaik
NVO Orthopedagoog-Generalist
Ambulatorium, Universiteit Utrecht

Susan Branje
Hoogleraar afdeling Jeugd en Gezin, onderzoeksgroep Adolescentie
Departement Pedagogische Wetenschappen en Educatie
Universiteit Utrecht

Cobie Groenendijk
Kinder- en jeugdpsychiater/psychoanalytisch psychotherapeut
Amsterdam

Ilse van der Reijden-Lakeman
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
Molemann Mental Health

Brigitte Sipkema
Orthopedagoog/PioG/systeemtherapeut
Molemann mental health te Apeldoorn

Eva van de Weijer-Bergsma
Psycholoog, onderzoeker en universitair docent Orthopedagogiek
Universiteit Utrecht

Ellen Loykens
Directeur behandelzaken Molendrift, Klinisch psycholoog

Willemiek Kooijman
Psychiater
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening

F. Flameling-Visser B Ed
Gecertificeerd MatriXcoach, CRKBO Geregistreerd Docent
Veelkant Deveneter

Sanne Blumers
Orthopedagoog bij Molendrift

Margreet van Eeken
Orthopedagoog Generalist bij Molendrift

Hans Jansen
Kinderarts-sociale pediatrie
Mutsaersstichting

Joost Vriens
Kinder- en jeugdpsychiater
St. Jeugd GGZ ( Dimence)

Birgit Levelink
Kinderarts
Metggz-afdeling kind en jeugd

A. de Jong-Rietstap
Initiator Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Klaas Molenkamp
Klinisch psycholoog
Accare

Prof.dr. Michiel W. Hengeveld
Zelfstandig Gevestigd Psychiater
Emeritus hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie Erasmus MC Rotterdam

Anja Talboom
Senior ambulant begeleider
Infantteam en Autismeteam, Inter-Psy

D. Kroes
Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog
Metggz

Annemarie van der Meer
Beleidsmedewerker LVVP

Hetty van der Woude
Kinder- en jeugdpsychiater
Accare

Jim Roosenboom
Psychiater
Praktijk Roosenboom Arnhem

Rien Zijlstra
GGZ arts
ACCARE Groningen

Margie Schmits
klinisch psycholoog/psychotherapeut

Tom Heldoorn
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
PsyQ Haarlem/Amsterdam

Mr Huib Struycken
advocaat

Haike Jacobs
Psycholoog
Molendrift

Paul Reijnen
Kinder en jeugdpsychiater
Virenze Rotterdam / Dordrecht

Jaco de Kruijf
adviseur cliëntparticipatie en cliëntvertegenwoordiger

Bas Levering
pedagoog

Monique de Waard -Sloots
Vertrouwenspersoon, trainer, coach, zorgverlener jeugdzorg
KnopOm training, coaching en advies

Martine Broekhuizen
Onderzoeker en docent

Amaranta de Haan
Onderzoeker en docent Orthopedagogiek

Herin Warnaar
Psychiater

Marijke Franssens
Gezondheidszorgpsycholoog, Jonx|Lentis Groningen

R.E. Tergau
Jeugdrecht Advocaat

Jan van den Brule
Stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD

Liesbeth Kalma
Kinder-en Jeugdpsychiater
Manager Behandelzaken BC Neuropsychiatrie
De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden, Den Haag

Tamar de Vos - van der Hoeven
Psycholoog/ orthopedagoog
Opvoedadvies.nl

Hilgo Bruining
Kinder en Jeugdpsychiater
UMC Utrecht

A.T. van der Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater
Haarlem

Anne-Marijke de Jeu
Arts JGZ bij GGDHM

Corrie Tijsseling
pedagoog

Elise Konter
Jeugdverpleegkundige GGD Midden Holland

Marije Kuin
GZ-psycholoog & cognitief gedragstherapeut
Psychologenpraktijk Kuin

Frans Kamps
arts voor verstandelijk gehandicapten

L.K.Golterman
jeugdGGZ-arts
Stichting de Jutters

Arnold Allertz
Kinder- en jeugdpsychiater
Directeur Behandelzaken GGZ-Centraal Fornhese

Rachelle Hoedemaker
Jeugdarts (arts M&G)
GGD Hollands Midden

Katelijne Ferman
Jeugdverpleegkundige JGZ, 12-19 jaar
GGD HollandsMidden

Matt van der Reijden
Kinder- en jeugdpsychiater & geneesheer directeur
dr Leo Kannerhuis, Doorwerth

Jojanneke van der Beek
NVO Orthopedagoog Generalist
Ambulatorium Universiteit Utrecht

A.J.C.M. (Toine) van der Velden
Kinderarts-sociale pediatrie
Praktijk MEMO, Bergen op Zoom

Koen Stolk
AIOS Psychiatrie
GGZ Duin- en Bollenstreek / Stichting de Jutters

Mascha Bakker
Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP
Praktijk voor kind, jongere en gezin

Anke Roodbergen
Kinder-en jeugdpsychiater
Stichting De Jutters, Centrum voor jeugd-ggz Haaglanden

M. E. van Dam
Arts
Lucertis kinderpsychiatrie

Dr. Mariken Spuij
NVO-Orthopedagoog-Generalist en Klinisch Psycholoog-BIG
Universiteit Utrecht

Rosalind van der Lem
Psychiater/afdelingshoofd zorglijn Forensische ADHD en aanverwante stoornissen
Het Dok/de Kijvelanden, ambulante forensische zorg

Joke Lemij
Jeugdarts bij GGD Hollands Midden

Lieke Kamphof
Msc. Orthopedagoog Ambulatorium Utrecht

Clara Waardenburg
GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist NVO en praktijkhouder van SPPU praktijk binnen de generalistische basis GGZ

Laura Tan
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Tan Ondersteunende Psychologie

Chiel Volman
Universitair docent

D. Meurders
Orthopedagoog- Genalist

Lise Vergeer
Kinder- en jeugdpsycholoog

Remke van Staveren
Sociaal psychiater

Anrik Velten
Kinder- en jeugdpsychiater

Jeroen van Leeuwen
Outreachend JongerenWerker Verslavingzorg

Trudy Wijnschenk
Manager Bedrijfsvoering Ambulatorium
Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Marilene Strijbos
Kinder- en jeugdpsychiater
Praktijk WEI 43, Reade, de Bascule

Alan Ralston
Psychiater
GGZ Dijk en Duin
Ledenraad NVvP

Annemieke Keuzenkamp
Gezins / Jeugdverpleegkundige GGD HM en zorgconsulente Integrale Vroeghulp

Elma Thiel
Kinder- en jeugdpsychiater
Praktijk Elma Thiel

Annemarie van Londen - Huiberts
NVO Orthopedagoog Generalist werkzaam bij Ambulatorium Universiteit Utrecht
Universitair docent werkzaam bij opleiding Pedagogische wetenschappen

S.M. Meijer
Kinder- en jeugdpsychiater Stichting de Praktijk

Michiel Pam
Kinder- en jeugdpsychiater - PsykiD

Jan Schene
GZ-psycholoog in particuliere praktijk BGGZ
Psychologengroep SPZ

Leo J van Oudheusden
Kinderarts
Praktijk voor ADHD, autisme, combinatie met somatisch metabole aspecten

Ieneke van Dijk
Arts maatschappij en gezondheid in de GGZ
ADHD-praktijk Pietje Bell

Floor Wiedijk
Kinder- en jeugdpsychiater

Allan Schornagel
Vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater

Marguerite de Groot-Keuchenius
Medische registratie assistente en secretaresse
Werkzaam geweest bij Arbodienst voor Kwaliteit & Zorg

Sylke Toll
NVO Orthopedagoog
Ambulatorium Universiteit Utrecht

Lex Wijnroks
Universitair Docent
Universiteit Utrecht, opleiding pedagogische wetenschappen

Marianne Kasius
Psychiater bij de Jutters/Banjaard

Nicolette van der Meer
GZ psycholoog
Psychologiepraktijk Amstelland

Petra Snijder
Kinder- en jeugdpsychiater
Vrijgevestigde praktijk: Snijder – praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Thea Strieder
K&J psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut io
Psy4Kids

Marit Veldhuis
Kinder- en jeugdpsycholoog
Vrijgevestigde praktijk: Snijder – praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Antoinette Loenen
GZ-psycholoog
Ipse de Bruggen, zorginstelling voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Maria M.T. Hendrikx
Klinisch psycholoog
Vrijgevestigde praktijk

Martine Spijker
GZ-psycholoog
Psychologiepraktijk Martine Spijker

Dennis van der Kwast
Vader van drie kinderen

Gertine Olijve
Orthopedagoog
Molendrift (GGZ)

Saskia Dukker
Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
GGD-HM

Jessica de Pagter
Gezondheidszorgpsycholoog BIG - kind en jeugd
Cognitief gedragstherapeut VGCT
Utrechtse Psychologen en Pedagogenpraktijk (UPPP)

Astrid Prinsen Geerligs
GZ-psycholoog in particuliere praktijk BGGZ
Psychologengroep SPZ

Kirsten Zwart
GZ-psycholoog/Kinder en jeugdpsycholoog

William Hale
UHD/ GZ Psycholoog
Universiteit Utrecht (Ambulatorium)

Yvonne Stikkelbroek
Klinisch psycholoog / Docent UU
Universiteit / Ambulatorium

Erik van Altena
Psychiater
P.P.P. Op Twizel

M. Heeroma
GZ psycholoog/orthopedagoog
OPPH

Marleen Blokker
Pedagoog/ trainer
Apanto

Myrte Gerrits
GZ-psycholoog i.o. bij het Ambulatorium Universiteit Utrecht

Maite Vorstman
GZ-psycholoog / orthopedagoog
Praktijkhouder INDUS hulp aan kinderen en jeugd

Drs. G.P.M. Rodenburg
BIG geregistreerd GZ Psycholoog
Vrijgevestigd werkzaam bij Praktijk Mens&Groei: www.mensengroei.nl

Mevr.A.M.Heinemeijer
Psychiater

Wilmy Seykens
GZ-psychologie & familieopstellingen
Praktijk Wilmy Seykens

Nynke van der Schaaf
opleidingsdocent aanstaand leraren basisonderwijs
PA Hanzehogeschool Groningen

Hans Esselink
Praktijkhouder Psychologiepraktijk FOCUS te Steenwijk

Anneloes van Baar
Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen Universiteit Utrecht University
Hoofdopleider GZ opleiding, Stichting PDO-GGZ, Utrecht

Hans Nanninga
Klinisch psycholoog/psychotherapeut
Dimence Jeugd GGZ Deventer

Pierre Dudink
Maatschappelijk werker/Psychotherapeut ( niet praktiserend)

Nicole van Wezenbeek-Zandbergen
Orthopedagoog bij pedagogenpraktijk Ria Balm

Manouche van Alst
Arts in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Justine van Lawick
Klinisch psycholoog en gezinstherapeut Lorentzhuis

Nicole Sanders
Kinder- en jeugdpsychiater i.o.
De Bascule

Trudeke Hoge
GZ psycholoog BIG geregistreerd
Orthopedagoog NVO
Hoge & partners

Mw. drs. Cherryl Sewpersad
Gz Psycholoog
Psycho Informa Instellingen 

Willemien van Duijn
Orthopedagoog Generalist bij MetGGZ

Maarten Fick
Kinderarts
St Jansdal ZH Harderwijk

Bernard Bakker
Praktijkmanager
Snijder- Praktijk voor Kinder en Jeugdpsychiatrie

J.M.T.Wijnberg
Pedagogisch-maatschappelijk werker
Voorzitter van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Marleen Baeten
Orthopedagoog
St. Maashorst (Koraal Groep)

Els van den Bosch
Orthopedagoog / cognitief gedragstherapeut / psychotherapeut i.o.
Ambulatorium Universiteit Utrecht

Alice Broersma
Jurist Accare

Mw. mr. L.M.T. Otten
Voorzitter Centrale Ouderraad Karakter
Kinder - en Jeugdpsychiatrisch ziekenhuis

Eefke Faasen
Gezondheidszorgspycholoog
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
Faasen Praktijk voor Psychologie en Orthopedagogiek

Corry Lindner
Orthopedagoog, klinisch psycholoog

Drs MWG Jansen
Orthopedagoog, docent
Radboud Universiteit

Sylvia Gietz
Psychotherapeut

Marion Agterberg
Pedagoog
Docent HAN Leren en Werken sociale studies

Marijke Vredeveld
Orthopedagoog / GZ psycholoog
Molendrift GGZ jeugd instelling

Titia Free
Orthopedagoog-Generalist
Molendrift Groningen

drs. Susanne E. Flapper-Laane
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Psycho Informa Instellingen

Lambert de Jonge
gz-psycholoog / orthopedagoog
emdr-practitioner i.o

Henk Geertsema
gz-psycholoog
Hoofd Nascholing GERION/VUmc te Amsterdam

Roland Verdouw
AIOS Kinder- en jeugdpsychiatrie
De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam

Gerda Brouwer
GZ-psycholoog/psychotherapeut
Raaklijn

Wendela Hoen
Psychiater
Hoen Psychiatrie

drs. Eliane Wiebenga
Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
Opleider/Supervisor/Leertherapeut NVRG/NVP
Lorentzhuis Centrum voor Systeemtherapie, Opleiding en Consultatie

mevr.drs.M.L.Ladan- Uittenbosch
Klinisch psycholoog/ kinder- jeugdpsychotherapeut

dr. Anneke JG Vinke
GZ-psycholoog, Registerpsycholoog Kind en Jeugd NIP
Adoptiepraktijk Vinke

Lonneke Schuller tot Peursum
Klassiek Homeopaat-CEASE therapeut

C.H. Pannevis
Klinisch psycholoog/psychotherapeut/ IMH specialist DAIMH
Praktijk Pannevis te Amsterdam

Agnes Middelbrink
Beschermingsbewindvoerder
de BewindCoach

Estelle Vogels
Gezondheidszorgpsycholoog
Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels

Joery Stalenhoef
Orthopedagoog, MSc.
Ambulatorium Universiteit Utrecht

Gerda M.M. de Boer
Orthopedagoog, familiemediator
Praktijk voor kind, ouders en scheiding

M.J.A.H. van Aanhold
vrijgevestigd psychotherapeut BIG
Lorentzhuis Haarlem

Drs. LCAM van Dongen
Kinder- en Jeugdpsychiater
de Bascule te Amsterdam

Michiel Dethmers
Verslavingsarts KNMG
Verslavingszorg Noord Nederland

Glenn van den Berg
GGZ verpleegkundige
Werkzaam voor HVO-Querido

Antonie Ladan
Psychiater

Marga Roodenburg
Maatschappelijk werker
Lid Wmo-WI Adviesraad

mevr.drs.M.L.Ladan- Uittenbosch
Klinisch psycholoog, kinder- jeugdpsychotherapeut

Marina Sneekes
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
GGZ Noord-Holland Noord, kinder- en jeugdpsychiatrie

Pamela Clifford
Klinisch psycholoog (BIG), kinder- & jeugdpsycholoog specialist (NIP)
Verbonden aan Praktijk WEI43

M.C. Mampaey
GZ-psycholoog Leerpraktijk Bleijenburg

Bien Filet
Psychotherapeut psychoanalyticus psycholoog

drs. Irene van Zuijdam
GZ-psycholoog K&J
Psycholoog NIP
Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht (OPPU)

Yteke Hettinga
Klin.psycholoog/psychotherapeut en kinderpsychoanalytica

Anja Albrecht
GZ-psycholoog, K&J psycholoog
Orthopedagoog generalist
OOPP

Joke Barends
Kinder- en jeugdpsychiater bij Lucertis Velsen en Zaandam

FMJ Valentijn
Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychiatrie Femke Valentijn

Henk Hilbrands
GZ psycholoog eigen praktijk

Sandra Hijnen
Psychotherapeut
Directeur Psychologenpraktijk Oog

Adriaan Kievit
Klinisch psycholoog & kinderneuropsycholoog
Praktijk Kinder- en Jeugdneuropsychologie Adriaan Kievit

H.M. Themans-Bouwman
Arts-psychotherapeut
Vrijgevestigd

Ingrid Floris
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
GGZ-Noord Holland Noord

Laya Stierman
GZ psycholoog
Zelfstandig gevestigd

Meike Manschot
Orthopedagoog-generalist
Vrijgevestigde praktijk

Dr. W.Heuves
Psychotherapeut
Zelfstandig gevestigd

Sanna Roest
Arts-assistent Kinder- en jeugdpsychiatrie
de Bascule, Amsterdam

T. Bronzwaer
Psychiater
GGZ-instelling

Nathalie A. Leeuwenburgh
Arts Maatschappij en Gezondheid
Jeugdarts
GGD Hollands Midden

Loes Bandsma
Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut
Vrijgevestigd

Drs. Bob Slavenburg
GZ psycholoog, K&J psycholoog
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Bob Slavenburg

J.H.M. Limpens
Praktijk Orthopal
Eijsden-Margraten

Mieke Gresnigt
Orthopedagoog Generalist

Ilse Welp
Kinder- en Jeugdpsycholoog

Maaike van Kempen
Ouder en pedagoog

Ine Verbeek
GZ Psycholoog

Hans Nobel
Secr. Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen

Dagmara Grun
psychotherapeut

Yke de Jong
GZ psycholoog

Oscar van der Weg
Kind-en ouderbegeleider

Tirtsa Ehrlich
GZ psycholoog
Werkzaam binnen Jeugd GGZ als gemeente

Freek Krouwel
Wmo adviesraadslid Wageningen

Carla Prick
Vrijgevestigd psychotherapeut

Ingmar Spreeuw
Vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog

Marijke Wiertsema
Gz-psycholoog/orthopedagoog generalist

Pim van Dun
Psychotherapeut bij LINKpcs in Zegveld en bij PsyQ Depressie Rotterdam

Marie-Anne Bastianen
Vrijgevestigd GZ-psycholoog

L.C. Vogel
GZ-psycholoog

Ina van der Laan
GZ-psycholoog

Renée van Broekhoven
Pedagoog

Anne-Marike van der Hoek
GZ-psycholoog/Registerpsycholoog NIP K

Paul Baar
Universitair Docent Universiteit Utrecht

E. Groenhuijsen
GZ psycholoog

L.M. Gijsen
Klinisch Psycholoog/psychotherapeut

P.Karsdorp
Psycholoog

J. Stolk
Maatschappelijk werkende/ouderbegeleider

Willem Boersma
Coach

Marina Sneekes
SPV GGZ Noord-Holland Noord. Kinder- en jeugdpsychiatrie

Yvonne Zondervan
Oprichter GelukTalent.
Trainer en Coach NLP en Systemisch werk En bovenal Ouder!

A. Meilink
Kinder-en jeugdpsychiater

Chris Baerveldt
Socioloog/jeugdonderzoeker

Ina Punt
Kinder- en Jeugdpsycholoog / GZ-psycholoog

Marjolein van Vessem
Coordinator Zorg VVE Combiwel Amsterdam

Marion van Olst
Hoofd adoptienazorg
Stichting Adoptievoorzieningen

Sebina van Dijken
Gz-psycholoog

Constantijn Kelk
Emeritus hoogleraar strafrecht

Rose Schmitz
Klinisch psycholoog

Vivianne Russo
GZ-psycholoog

Kirsten Hoogerheide
Kinder- en jeugdpsychiater
De Jutters Den Haag

Lydia van der Veen
Gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut
Psychopraktijk Klein Zwitserland

Kirsten Hauber
Manager behandelzaken/psychotherapeut Stichting De Jutters
Bestuurslid NVP

Carolien Bakker
GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practioner, docent gz-opleiding
Vrijgevestigde therapeut in mijn praktijk ‘Menslief’

Marie-José van Hoof
Kinder- en jeugdpsychiater en orthopedagoge
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen/Curium-LUMC

Alex Kolman
Kinder- en jeugdsychiater-psychotherapeut,
Vrijgevestigd en werkzaam bij Lucertis.

Dorine van der Schaar
GZ psycholoog
Eigen praktijk

Marjolein Vleugel
GZ-psycholoog
Psychologie Praktijk Vleugel

Thomas Lenz
(Kinder- en Jeugd) psychiater/psychotherapeut
Praktijk Lenz

dr. Rien Breteler
GZ-psycholoog, neurofeedbackpsycholoog NIP

Paula Teutscher
Praktijk voor Psychotherapie en AD(H)D-coaching, Driebergen

Marjan Oosting
GZ psycholoog, Cognitief gedragstherapeut , Klinisch Psycholoog i.o.
Lucertis Kinder & Jeugd psychiatrie

Erik van der Elst
Relatie en Gezinstherapeut
Lorentzhuis te Haarlem

Ruud Joppen
Gezondheidszorgpsycholoog -psychotherapeut

Erik Peeters
Vrijgevestigd Kinder- en Jeugd Psychotherapeut

Helma Brouwers
Pedagoog/onderwijskundige

drs. J.M.G. (Jolanda) Hordijk
Gezondheidszorgpsycholoog/registerpsycholoog NIP kinder en jeugd
Zelfstandig gevestigde in een groepspraktijk (OPPU in De Bilt)

Sandra de la Mar
Orthopedagoog
De Leertuin - Praktijk voor Orthopedagogie en Psychologie

Kees Kleywegt
Psychotherapeut
Psychotherapiepraktijk Kleywegt

Vera van Dongen
Aios Kinder- en Jeugdpsychiatrie en AVG niet praktiserend
De Bascule, Amsterdam

Jet van Santen
Klinisch Psycholoog

Eric de Vos
Manager verslavingszorg jeugdkliniek " het Bauhuus"
Verslavingszorg Noord Nederland

Mw. G.J. van der Stege
Kinder- en jeugdpsychiater

Elise Bakker
NVO Orthopedagoog-Generalist i.o. en docent pedagogische wetenschappen
Ambulatorium, Universiteit Utrecht

dr. Ellen A. Fliers
Kinderarts sociale pediatrie
Virenze kinder-en jeugdpsychiatrie

Carolien Gevers
Klinisch psycholoog BIG
Praktijk Wei 43

Kerstin Liem-Engels
Praktijkhouder GBGGZ, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ

Monique van Zon
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Registerpsycholoog NIP / Kind en Jeugd
Psychologenpraktijk Kinderen en Jeugdigen te Waalwijk

Anke Hogenes
Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Ad van der Sijde,
Kinder en jeugdpsychiater
Yulius Dordrecht

Emilie van Leeuwen
Psycholoog/ PBScoach
PI Research

Drs. M. C. Bongers-Zaal
Orthopedagoog NVO

P. Rijnierse
Psychiater
Zelfstandig

Maurits Struik
Systeemtherapeut / SPV Youké

Diana Steenbakkers
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede

Hoeve de Kaolder
Jeugdhulporganisatie in Midden Limburg

Cathelijne Buschgens
Docent Orthopedagogiek Universiteit Utrecht

L.Vogelpoel
Arts, ouder en burger

N. van de Weg
Psychiater
Vrijgevestigd

Ellen van der Linden
Vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule

Linda Verhaak
Klinisch Psycholoog
Equator Foundation, Arq en Wei43

Ap Steenbeek
Klinisch psycholoog - Psychotherapeut
Psychologenpraktijk Voerendaal Steenbeek

Carolien Entrop
Psychotherapeute
Zelfstandig

L.C. Verhoeven
GZ-psycholoog

Mieke van der Schoot
Kinder- en jeugdpsychiater te Amsterdam
Vrijgevestigd

Marlou Ribberink
Psycholoog
Dwarsweg Psychologen Maarssen

Clemens Ruland
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

M. Vorstman
GZ-psycholoog/orthopedagoog

Maria Arens
gz-psycholoog psychotherapeut

drs W.H.C.M. Cnubben
Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Anna Bovee
Psychotherapeut

H. bij de Weg
Psychiater

Henk van der Brug
Psychotherapeut

Christine Calis
GZ-psycholoog/psychotherapeut
Stichting Kram te Zaandam

mr. C.M.M. Vleugels
Psychiater
PEGA Psychiatrische Expertise en Gezondheidsrechtelijk Advies

Leonie Schaper
K & J psychiater
Zelfstandig gevestigd

drs. Janneke J.H. Bergstra
Psychotherapeut / gezondheidszorgpsycholoog
Praktijk voor psychotherapie

W. Muller
Arts

Ieke van Tilburg
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

Anke van Dijke
Raad van Bestuur Fier

Drs. Inge Land
Psychotherapeut
Vrijgevestigd

mevr. drs. L.H.M. Leenders - de Wit
Pedagogen Psychologen Praktijk Amersfoort

Corinne de Miranda
GZ Psycholoog/Kinder en Jeugd Psychotherapeut
PDP Ede

Luuk Kalverdijk
Kinder- en Jeugdpsychiater
Accare, Groningen

Laura Maurits
Systeemtherapeut io
Accare, Groningen

Tessa Evers
Gedragstherapeut
Accare, Groningen

Denise Stelling
GZ Psycholoog
Accare, Smilde/Emmen

J. Spoelstra
Gz-psycholoog

Carla Zevering
Psychotherapeut Klinisch Psycholoog

Jolanda Koster
GZ-psycholoog, Gedragstherapeut
Accare, Groningen

Leontine Furnee
GZ-psycholoog
Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen

Mw. Gunilla Groenhuijzen
Gezondheidszorgpsycholoog K&J
Accare kinder- en jeugdpsychiatrie

Patricia de Geus-Keetman
Kindercoach en kinderyogadocent
Zelfstandig

Ingrid van Oosterhout
Arts M&G
GGD Holland Midden

A.Brink
Assistente PZJ
Jeuggezondheidszorg/CJG

Sanna Vermeyden
Gz-psycholoog/ systeemtherapeut.
Accare

Marieke Borleffs
Psychotherapeut kinder- en jeugd BIG, systeemtherapeut
Het Lindehuis

Sanne Bierens
Gz kinder-en jeugdpsycholoog
Praktijk Sanne Bierens Haarlem

E.H.M. Moesker
GZ-psycholoog / Cognitief gedragstherapeut

J.W. Bosselaar
GZ-psycholoog / Ortopedagoog

T. Thielen
K&J psychiater

E.A. Sanders
Kinder- en Jeugdpsychiater
JeugdggzDimence

 


Ondertekening gesloten!

Dank voor alle snelle, positieve en enthousiaste reacties. Helaas hebben we de mogelijkheid om deze oproep te ondertekenen binnen een dag moeten sluiten. Maandagavond is deze oproep aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn gestuurd in de hoop en verwachting dat hij woensdag besproken wordt. Woensdag 22 april aanstaande vergadert de Tweede Kamer over de voortgang in de Jeugdzorg.

De vergadering in de Tweede Kamer is woensdag 22 april van 13.00-17.00 uur live te volgen verplaatst naar woensdag 29 april van 14.30 - 18.30 uur. De vergadering is via livestream te volgen.


 

Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet)

Op 18 februari 2014 is de jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is door staatssecretaris Van Rijn de laatste horde genomen om per 1 januari 2015 de jeugdzorg door de gemeenten te laten uitvoeren.
Lees verder >>>

College Bescherming Persoonsgegevens adviseert inperking medisch beroepsgeheim jeugdzorg

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in een brief aan het kabinet geadviseerd het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg in te perken. Dit zou volgens de privacybeschermer nodig zijn om gemeenten meer controle bij de financiële afwikkeling van jeugdzorg te geven.
Lees verder >>>

reacties

wetenschapsjournalist

Kinder- en jeugd psychiater

Praktijkmanager huisartspraktijk

Het wordt tijd dat privacy weer gewoon prive is. Voegt niets toe om alles te weten. Het achtervolgd iemand een heel leven

kinder en jeugdpsychiater

Ik ben verpleegkundige met beroepsgeheim. Ik deel niets met niemand. De zaken van mijn patiënten en mijzelf zijn privé. Mijn bankrekening mogen ze inzien, mijn lijf is van mij en alle gegevens daarover ook!

GZ-psycholoog

huisarts

Kinder- en jeugdpsychiater

Gemeenteraadslid voor D66 te Leiden. Ik ondersteun deze oproep van harte.

Psychotherapeut

kinder- en jeugdpsychiater

adviseur cliëntparticipatie en cliëntvertegenwoordiger

pedagoog

Onderzoeker en docent

onderzoeker en docent Orthopedagogiek

Directeur behandelzaken Molendrift en Klinisch psycholoog

Ik ondersteun deze oproep van harte

Gezondheidszorgpsycholoog, Jonx|Lentis Groningen

Journalist/tekstschrijver

Gz-, K

Ik ondersteun deze oproep van harte!

Jeugdrecht Advocaat

Waar zijn ze mee bezig, waar eindigt deze afbraak?

Stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD

Bezorgde ouder

de gemeenten zullen het moeten doen met gesprekken over de cijfers op bevolkingsniveau. met behandelaars. Dit kan echt niet. RM jeugdarts

Bezorg, over deze afbraak,

Persoonsgegevens in elektronische dossiers kunnen van iedere leerling/mens levenslang in potentie een sociaal onaangepaste leerling/mens, een slecht lerende leerling/mens, een geestelijk of fysiek zieke leerling/mens, een criminele leerling/mens, een op optimale scholing kansloze leerling/mens, een op de arbeidsmarkt kansloze leerling/mens, maken.

Meningen moeten gevormd worden bij de personen die de feiten kunnen interpreteren. Feiten moeten dus indien nodig gedeeld met medisch professionals en dat zijn niet de baliemedewerkers en administratief behandelaars bij de gemeenten.

Universitair docent

GZ psycholoog KJ

Meningen moeten gevormd worden bij de personen die de feiten kunnen interpreteren. Feiten moeten dus indien nodig gedeeld met medisch professionals en dat zijn niet de baliemedewerkers en administratief behandelaars bij de gemeenten.

Ik steun deze. Gr moeder van..

Orthopedagoog- Genalist

Kinder- en jeugdpsycholoog

Vertrouwen en openheid in veiligheid is essentieel in een patiënt-artsrelatie. Waarborgen van het medisch beroepsgeheim is daarom van het grootst mogelijke belang.

Sociaal psychiater

Kinder- en jeugdpsychiater

Outreachend JongerenWerker Verslavingzrog

Orthopedagoog Generalist

gz-psychologe

Kinder- en Jeugdpsycholoog

Ouder en pedagoog

gzpsycholoog

Steunt de oproep

Steunt de oproep

Secr. Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen

privacy boven regelzucht

psychotherapeut

GZ psycholoog

steunt deze oproep.

kind-en ouderbegeleider

GZ psycholoog, zowel werkzaam binnen Jeugd GGZ als gemeente steunt deze actie!

Bezorgde Wmo adviesraadslid Wageningen

vrijgevestigd psychotherapeut steunt deze oproep

vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, steunt deze oproep

Gz-psycholoog/orthopedagoog generalist

Hier sta ik volledig achter.

Verontruste Psychotherapeut bij LINKpcs in Zegveld en bij PsyQ Depressie Rotterdam

Privacy en het beroepsgeheim is een waardevol maatschappelijk recht.

Artsen hebben een beroepsgeheim.? En dat moet zo blijven. Informatie over diagnoses kunnen een jeugdige en zijn ouders levenslang achtervolgen. Dat alleen is al reden genoeg om geen informatie over bijvoorbeeld een diagnose uit te wisselen.

Het beroepsgeheim doorbreken in het kader van de veiligheidsparaplu en om fraude te voorkomen is onzin. Het wekt schijnveiligheid en zal er toe leiden dat de jeugdige en zijn ouders zorg gaan mijden. Jeugdige en ouders kunnen immers niet meer vrij praten

Vrijgevestigd GZ-psycholoog steunt deze oproep met klem.

GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Pedagoog

GZ-psycholoog/Registerpsycholoog NIP K

Ik steun deze oproep van harte.

Universitair Docent Universiteit Utrecht

van harte eens met de oproep.

het gevoel van veiligheid in de spreekkamer van arts of psycholoog is te belangrijk om zomaar in de uitverkoop te doen.

Klinisch Psycholoog/psychotherapeut

Psycholoog

Privacy en bescherming van privacy zijn nodig om veiligheid in de therapie en vertrouwen in de therapeutische relatie te kunnen borgen. Veiligheid en daaruit voortvloeiend vertrouwen dat je alles aan de therapeut kwijt kunt zonder dat deze het doorgeeft aan derden is werkelijk cruciaal voor behandelresultaat. Dat kan en mag nooit maar dan ook echt nooit verdwijnen!

Ouder

GGZ verpleegkundige

Ik steun de oproep

Maatschappelijk werkende/ouderbegeleider

Als coach, ASS ervaringsdeskundige en verontruste ouder steun ik de oproep van harte!

SPV GGZ Noord-Holland Noord. Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Manager coördinator van Het Oudernetwerk Jeugdzorg Zuid- Holland/zorgplus

Waarborgen van het medisch beroepsgeheim is van het grootst mogelijke belang. om veiligheid in de therapie en vertrouwen in de therapeutische relatie te kunnen borgen.

Gewoon een Oma

kinder-

Oprichter GelukTalent.

Trainer en Coach NLP en Systemisch werk En bovenal Ouder!

Ik ondersteun dit initiatief van harte. Privacy mag nooit geschonden worden.

client vertrouwt hulpverlener

gemeente dient hulpverlener te vertrouwen.

wel van belang intervisie en supervisie om jezelf te toetsen en om je up to date te houden

helemaal mee eens!

Kinder-en jeugdpsychiater

prima voorstel - maar rampzalig dat het allemaal niet al veel eerder is gebeurd, er was immers niets onvoorziens in het spel....

Socioloog/jeugdonderzoeker

Bureaucratie mag nooit belangrijker worden dan mensen

Kinder- en Jeugdpsycholoog / GZ-psycholoog

K

Coordinator Zorg VVE Combiwel Amsterdam

hoofd adoptienazorg

stichting Adoptievoorzieningen

Helemaal mee eens

Gz-psycholoog

moeder en ervarings deskundige. moet niet kunnen!

Ik ondersteun dit initiatief van harte. Privacy mag nooit geschonden worden. Een krachtig tegengeluid moet gegeven worden, want het gaat met al die big data al van kwaad tot erger en de overheid is een van de partijen die het te gemakkelijk voor zichzelf maken.

Emeritus hoogleraar strafrecht

Van harte ondersteun ik deze oproep.

Eerst moet veel duidelijk worden voordat ik informatie verstrek die gevolgen heeft voor de client.

Voordat je het weet ligt de medische informatie op straat.

van harte mee eens!

van harte mee eens!

GZ-psycholoog

Het is heel belangrijk om ook voor kinderen de Wet op de Privacy te respecteren voor kinderen. Anders kunnen zij al met een erfenis aan diagnoses zitten, waar volwassenen op dit moment nog goed voor beschermd zijn.

Geen enkele afbreuk aan het medisch beroepsgeheim! Het is een van de weinige dingen waarbij ik er nog vertrouwen in heb dat mijn privacy gerespecteerd wordt. Het is bepaald een zwart vooruitzicht dat ik bij mijn huisarts en andere zorgverleners met beroepsgeheim niet meer vrijuit zou kunnen praten, maar steeds moet opletten wat ik wel en niet vertel - omdat mijn buurvrouw het dan ook zou kunnen lezen.

Gezondheidszorgpsycholoog -psychotherapeut

Gezondheidszorgpsycholoog -psychotherapeut

Verontruste burger die privacy en medisch beroepsgeheim niet wil laten vermarkten, medisch geheim van patient en medici is grondrecht!

Vrijgevestigd Kinder- en Jeugd Psychotherapeut

Pedagoog/onderwijskundige.

Geen privacy van kinderen of grotere mensen opofferen aan verantwoording en controle.

steun van harte deze oproep!

Op dringend verzoek van mijn zoon teken ik zonder achternaam. Ik ondersteun deze oproep van harte!

van harte gesteund

Om de privacy van kinderen en Jeugd te waarborgen, nu en in de toekomst, en om het medisch beroepsgeheim in eren te houden, teken ik

Met je financien.

ik steun de petitie:

mail adres ------

functie klinisch psycholoog BIG

praktijk Wei 43 www.wei43.nl

--

[ Dank! Mailadres voor de zekerheid verwijderd. Redactie. ]

steun van harte deze oproep! Wonderlijk trouwens dat ik iets ondersteun wat gewoon in de wet staat.

ik steun deze oproep

Systeemtherapeut / SPV Youké

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Orthopedagoog

Privicy is nodig! Zeker in deze tijd waar een diagnose je een leven lang kan achtervolgen.

Docent Orthopedagogiek - Universiteit Utrecht

Verontrust burger en vader

Jeugdhulporganisatie in Midden Limburg

Als arts, ouder en burger

psychotherapeut

Psychtherapeut, GZ psycholoog

GZ-psycholoog k

Ik sluit me van harte bij de ondertekenaars aan

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

Psychologenpraktijk Voerendaal Steenbeek

Psychotherapy Claire Boers-Stoll

solo praktijk

GZ-psycholoog vóór privacy in de (K

GZ-psycholoog/orthopedagoog.

ik steun deze oproep van harte.

Medische gegevens en financiele controle hebben niets met elkaar te maken. Verbeter het indicatie-proces.

arts

Klinisch psycholoog , Psychtherapeut, Plein 20 , Amsterdam

Raad van Bestuur Fier

Musicus

Kinder- en Jeugdpsychiater

Accare, Groningen

steunt deze oproep van harte!

Accare, Groningen

Systeemtherapeut io

Ik steun deze oproep

Accare, Groningen

Gedragstherapeut

Accare, Smilde/Emmen

GZ Psycholoog

Ik steun deze oproep

Accare, Groningen

GZ-psycholoog, Gedragstherapeut

Gz-psycholoog

Psychotherapeut Klinisch Psycholoog

Ik steun deze oproep

Ik vind privacy een recht voor elk individu, dus ook voor mensen die hulp nodig hebben

jeugdverpl.

Ik steun deze groep!

Vaktherapeut Beeldend.

psychiater, Vught

Art. 8 EVRM !

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!
kees: onmiddellijk doen!!! u zult verstelt staan, ik tenminste wel....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.09 seconden