Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Minister Van Engelshoven (D66) heeft de lijst met gegevens gepubliceerd die scholen over hun leerlingen en studenten moeten registreren. Het gaat om circa honderd (soorten van) gegevens, afhankelijk van de situatie van de leerling of student. Onderaan dit artikel vindt u een samenvatting van die gegevens.

De lijst beschrijft de gegevens van vier van de systemen die binnen het onderwijs gebruikt worden, te weten de basisregistratie, de verzuimregistratie, het diplomaregister en het vrijstellingsregister. Voor andere systemen gelden andere regels. De gegevens uit deze vier systemen worden gedeeld met het schoolbestuur, het samenwerkingsverband van scholen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maar ook de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV, de Belastingdienst, de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD), de Onderwijsinspectie, het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie voor Volksgezondheid, het Zorginstituut, eventuele vervolgscholen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) krijgen toegang tot een deel van de gegevens.

Controle en profilering

De gegevens mogen door de desbetreffende organisaties gekoppeld worden aan andere beschikbare gegevens. Om de gegevens te koppelen wordt meestal het 'persoonsgebonden nummer' (PGN) gebruikt. Dat is hetzelfde als het burgerservicenummer (BSN) als de leerling daarover beschikt.

De gegevens worden onder andere gebruikt om te controleren op de leerplichtwet, de afgegeven schooladviezen, op de regelingen van studiefinanciering en tegemoetkomingen, het innen van lesgeld, de kwaliteit van de school, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en om de budgetten voor de onderwijssoorten en opleidingen vast te stellen.

Maar de gegevens worden ook buiten het onderwijsveld gebruikt. Zo kunnen de gegevens verwerkt worden in het risicoprofileringssysteem SyRI, dat met een algoritme mensen uit bestanden filtert die mogelijk fraude plegen. De gegevens worden ook gebruikt als ouders een beroep doen op de participatiewet of maatschappelijke ondersteuning, bij de bestrijding van infectieziektes en bij de belastingaangifte.

Exclusief leerlingvolgsystemen

Deze lijst gaat niet over gegevens die scholen in andere systemen vastleggen, zoals bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem. In leerlingvolgsystemen worden naast leerprestaties ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden, gespreksverslagen en andere persoonlijke zaken vastgelegd, bijvoorbeeld over eventuele beperkingen en de thuissituatie.

De gegevens worden twee tot vijfentwintig jaar bewaard. Diploma­gegevens worden zestig jaar bewaard.

De lijst is een bijlage bij het wetsvoorstel van Van Engelshoven om leerlinggevens flexibeler te kunnen gebruiken. Het wetsvoorstel en deze lijst worden op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer behandeld.

De lijst samengevat

Hieronder volgt een samenvatting van de te registreren gegevens. De precieze set van gegevens hangt af van de achtergrond van de leerling en het gevolgde onderwijs.

Basisgegevens

Identificerende gegevens

 • het persoonsgebonden nummer (indien beschikbaar het burgerservice nummer BSN)
 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • het adres;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum;
 • de geboorteplaats;
 • het geboorteland;
 • het geboorteland van elk van de ouders;
 • de nationaliteit;
 • het verblijf in en het vertrek uit Nederland; of
 • het verblijfsrecht van de vreemdeling.
 • Inschrijvingsgegevens
 • het registratienummer van de onderwijsinstelling
 • de datum van inschrijving;
 • de datum van uitschrijving of beëindiging van de inschrijving.
 • de vooropleiding;
 • de inschrijvingsvorm;
 • de reden van beëindiging van de inschrijving.
 • eventueel de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs;
 • de indicatie voor het soort verblijf indien de de onderwijsdeelnemer is toegelaten tot het speciaal onderwijs;
 • het registratienummer van het samenwerkingsverband van scholen dat de onderwijsdeelnemer naar het speciaal onderwijs heeft verwezen.

Opleidingsgegevens

 • het soort onderwijs;
 • de groep of het leerjaar;
 • het uitstroomprofiel;
 • de schoolsoort;
 • de opleidingsvorm;
 • de opleiding;
 • de aard van de opleiding;
 • het profiel van het onderwijs;
 • de leerweg;
 • voor- en vroegschoolse educatie;
 • het aantal uren per week dat onderwijs wordt gevolgd aan de instelling;
 • het programma als het om voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gaat.

Resultaatgegevens

 • uitslag en niveau eindtoets;
 • het schooladvies;
 • de vakken waarin examen is afgelegd;
 • de cijfers van het schoolexamen en in voorkomende gevallen het profielwerkstuk;
 • de cijfers van het centraal examen;
 • de rekentoets waarvoor het eindcijfer is vastgesteld met het bijbehorende niveau;
 • de eindcijfers;
 • de uitslag van het eindexamen of deeleindexamen
 • de datum waarop het afsluitend examen, deeleindexamen, diploma of certificaat is behaald;
 • het uitstroomniveau of behaalde diploma of certificaat.
 • de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten.
 • de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten.

Bijzondere basisgegevens

 • de aanduiding dat het betreft een onderwijsdeelnemer met een niet-Nederlandse culturele achtergrond;
 • de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland,
 • de bekostigingsindicatie;
 • de bekostigingscategorie
 • de begin- en einddatum van de periode waarvoor er voor de onderwijsdeelnemer een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld (speciaal onderwijs);
 • de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer geplaatst is op een orthopedagogisch-didactisch centrum, en het registratienummer van het orthopedagogisch-didactisch centrum.
 • het registratienummer van een speciaal onderwijs instelling waaraan een leraar is verbonden;
 • de begin- en de einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt of is begeleid.
 • de omvang van de beroepspraktijkvorming, de datum van begin en einde daarvan, de afsluitdatum van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, het betrokken bedrijf dat of de betrokken organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de beroepspraktijkvorming is gebaseerd;
 • het al dan niet hebben van een handicap of chronische ziekte die extra ondersteuning vraagt van de onderwijsinstelling;
 • het al dan niet voor bekostiging in aanmerking komen van de onderwijsdeelnemer of het diploma.

Vrijstellingsgegevens

Bij vrijstelling, bijvoorbeeld in verband met ander gevolgd onderwijs.

 • het geslacht;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • het gegeven dat het een vervangende leerplicht betreft;
 • de begin- en einddatum van de vervangende leerplicht;
 • of eerder vervangende leerplicht is toegestaan;
 • het gegeven dat het een vrijstelling van de leerplicht betreft;
 • de begin- en einddatum van de vrijstelling;
 • of eerder een beroep op vrijstelling van de leerplicht is gedaan.

Verzuimgegevens

 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • het adres;
 • de postcode;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum.
 • het gegeven of betrokkene al dan niet beschikt over een startkwalificatie;
 • begindatum verzuim;
 • einddatum verzuim;
 • de vermoedelijke soort verzuim;
 • de vermoedelijke reden van het verzuim;
 • of alle lessen zijn gemist;
 • de door de onderwijsinstelling ondernomen actie;
 • of actie door de gemeente gewenst is, onder vermelding van de prioriteit daarvan, en een toelichting indien geen actie door de gemeente gewenst is;
 • de naam van de leslocatie;
 • naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij de onderwijsinstelling;
 • telefoonnummer of telefoonnummers van de onderwijsdeelnemer of ouder;
 • een specificatie van verzuimdagen en verzuimuren;
 • de status van de melding;
 • indien de melding is afgesloten, de reden daarvoor;
 • indien de melding is afgesloten, een opmerking daarbij;
 • naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de gemeentelijke contactpersoon.

Diplomagegevens

Onderstaande gegevens van 'waardedocument' moeten worden opgeslagen. Met waardedocumenten wordt gedoeld op diploma's, getuigschriften, resultatenlijsten, cijferlijsten en certificaten.

 • de geslachtsnaam;
 • de voornamen;
 • het geslacht;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum.
 • het soort waardedocument;
 • de naam van de organisatie die het waardedocument heeft uitgereikt.
 • de kwalificatie, het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel;
 • de schoolsoort;
 • de leerweg van het onderwijs
 • het profiel van het onderwijs
 • het programma;
 • het uitstroomniveau of het behaalde diploma of certificaat;
 • de datum waarop het diploma of certificaat is behaald;
 • het eindcijfer of de eindcijfers van bij ministeriële regeling aan te wijzen examenonderdelen;

 

Flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen kunnen gemakkelijker en flexibeler gebruikt worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben hiermee ingestemd.
Lees verder >>>

reacties

Het 1984 van Orwell is nog maar kinderspel vergeleken bij de wereld van nu. Alles wordt gekoppeld, is gekoppeld en zal gekoppeld worden. In feite kunnen we onszelf vergelijken met de mensen uit de concentratiekampen. Toen hadden zij een nummer, nu hebben we ook een nummer. Het gaat zelfs verder: toen kon een nummer wellicht nog worden gewist, nu kan dat niet meer. Het nummer zijn wij. Wij zijn wandelende nummers. Het enige wat nog ontbreekt is het DNA, maar daar is onze overheid hard mee bezig. Wanneer ons DNA is gekoppeld aan ons nummer, is de totalitaire staat bereikt. De chip onder de huid is niet nodig, daar hebben we camerasystemen voor en hij die zich onttrekt aan het toezicht van de camera, zal worden vervolgd. Immers, wanneer een nummer zich langer dan een uur niet laat zien, kan het worden opgespoord. Het is tijd voor de maskers. Draagt allen een masker en hack uw nummer.

Aanhakend bij de reactie van Winston;

"In feite kunnen we onszelf vergelijken met de mensen uit de concentratiekampen."

Het lijkt verdomd veel op de Nazi praktijken. En eerlijk gezegd, lijkt Winston het nogal helder te zien: de voorstellen van Van Engelshoven gaan nog beduidend vérder, met de huidige technieken.

Dit soort voorstellen/initiatieven lijken toch vooral op de bewegingen van een kat in het nauw: de mensen worden zich meer en meer bewust van hun eigen autoriteit. En aldus zijn de machtswellustelingen bang om hun macht over en hun uitbuitingsmogelijkheden van de burgers compleet te verliezen.

Deze man (rapper) zegt toch wel heel wijze dingen (interview van 24 minuten): https://www.youtube.…

Ook de datum van overlijden van de leerling is kennelijk van belang, zodat kan worden beoordeeld of de dode leerling nog een rugzakje nodig heeft.

lekkere dubbele registratie ook weer. komt vast doordat BSN niet uniek is.

Als ze je verdacht vinden breken ze bij je in ,zonder huiszoekingsbevel, met een smoes!En laten ze vervolgens met leugens je kinderen uit huis plaatsen!Geen Grap!Ze zeggen dan dat je een complotgekkie bent,en daarmee een gevaar vormt voor hun toekomst! Echt GEEN GRAP!

Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen. -inzagerecht (ook in verborgen delen) -hoe blijven/komen we er uit? Het staats-onderwijs holt de laatste jaren achteruit in kwaliteit en het kennisniveau van kinderen daalt. Zijn privé scholen een mogelijkheid om deze data-honger te vermijden? Dan kunnen we gelijk zorgen voor formaldehyde vrij meubilair, speltoestellen die geen gif uitstoten doordat ze niet uit fout verduurzaamd houd bestaan of super-chemisch zacht plastic. Kinderleukemie neemt niet voor neits toe en kanker is mede de oorzaak van Wifi en zendmasten terwijl IEDER peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat leren uit boeken veel betere resultaten geeft.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!
kees: onmiddellijk doen!!! u zult verstelt staan, ik tenminste wel....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.136 seconden