OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER

Den Haag, 28 oktober 2012

Geachte Eerste Kamerleden,

Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen.

Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register.

Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. De minister zegt: “Wat betreft de eis van doelmatigheid geldt uiteindelijk dat de praktijk de enige toets is voor de effectiviteit van de registratieplicht.” Daarmee zegt de minister in feite maar wat te proberen zonder gedegen analyse of vooronderzoek en dan maar zien waar het schip strandt. Los van het feit dat dit een riskante gok is met een kwetsbare sector, kan dit niet worden opgevat als een concreet en vastomlijnd doel ('doelbinding').

Veel rond het register van prostituees kan via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden aangepast. Hierdoor krijgt de minister de mogelijkheid om op elk moment andere gegevens te laten opslaan of het register voor andere doeleinden in te zetten ('function creep'). Dit is in strijd met het principe dat een database alleen mag worden ingericht voor een concreet en vastomlijnd doel.

Registreren werkt averechts tegen mensenhandel.

Privacy is erg belangrijk in sectoren waar een taboe op rust. Zo zien we al dat de registratieplicht voor softdrugsgebruikers (‘wietpas’) de mensen weer in het opbloeiende criminele circuit duwt. Ook hierover was de minister vooraf vol vertrouwen. Maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om je te realiseren dat in de sexbranche hetzelfde gaat gebeuren. Daarmee wordt de strijd tegen mensenhandel niet gediend. Integendeel zelfs.

Volgens het wetsvoorstel dient de klant te controleren of de prostituee geregistreerd is. Ook deze controle wordt geregistreerd. Hoe de gegevens van de klant (zoals nu voorgesteld, ip-nummer of telefoonnummer) worden bewaard en wie daar toegang toe krijgen is nog geheel onbekend.

Systemen zijn nooit 100% veilig.

Elke dag verschijnen er berichten over lekke databases. Veelal gaat het ook nog om gevoelige gegevens, zoals onlangs bleek toen de medische gegevens van zo’n half miljoen patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda op straat lagen. Om deze reden heeft uw Kamer terecht het verplichte Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) tegengehouden. De minister gaat er onterecht van uit dat kwaadwillenden nooit bij gegevens uit dit register kunnen komen.

Sowieso kunnen gegevens uit het register terecht komen bij toezichthouders, bijvoorbeeld politie en justitie, en mogen daar bewaard worden. Zo kunnen gegevens onbedoeld langer bewaard blijven of op andere plekken terecht komen, aangezien voor deze partijen geen verwijderingstermijn is geregeld in de wet. Als voorbeeld schrijft de minister in een brief naar uw kamer dat als het noodzakelijk is dan “mogen gegevens worden bewaard. Het gegeven wordt dan een politiegegeven, en valt als zodanig onder de daarvoor geldende wettelijke regels”.

Er wordt niet voldaan aan de motie Franken

Graag herinneren we u aan de motie Franken die door uw Kamer in mei 2011 is aangenomen. In deze motie wordt gesteld dat elk nieuw wetsvoorstel, dat de privacy raakt, wordt getoetst op de volgende vijf punten:
1. De noodzaak, effectiviteit en hanteerbaarheid van de maatregel,
2. De proportionaliteit: de inbreuk mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is,
3. Er moet een Privacy Impact Assessment gemaakt worden, zodat vooraf is onderzocht welke risico’s de maatregel met zich meebrengt,
4. De mogelijkheid van een effectief toezicht en controle op de uitvoering van de maatregel,
5. Beperking van de geldigheidsduur door een horizonbepaling of in ieder geval een evaluatiebepaling.

Ad 1. De noodzaak en effectiviteit voor het registreren van prostituees om mensenhandel tegen te gaan zijn onvoldoende duidelijk. Ook is nog volstrekt onduidelijk hoe de klant gaat controleren of de prostituee staat ingeschreven.
Ad 2. De inbreuk op de privacy is aanzienlijk, zeker gezien de mogelijkheid dat de gegevens op straat komen te staan. Daar staat geen duidelijke bijdrage aan de strijd tegen mensenhandel tegenover. Integendeel, door de registratieplicht, zal er meer illegale prostitutie buiten het zicht van de hulpverleners en opsporingsinstanties plaatsvinden. De maatregel is dus allerminst proportioneel.
Ad 3. Er is geen Privacy Impact Assessment gemaakt van de risico’s.
Ad 5. Er is geen horizon- en evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen.

Tot slot is er ook geen advies gevraagd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, omdat de minister dat op dat moment niet nodig vond.

Afsluitend

Ons lijkt het, gezien het bovenstaande, evident dat het voorliggende wetsvoorstel door uw Kamer verworpen zou moeten worden. Dit in afwachting van een voorstel dat daadwerkelijk de mensenhandel tegengaat, in plaats van akkoord te gaan met slechts symbolische maatregelen die contraproductief zullen werken.

Vriendelijke groet,

PrivacyBarometer.

(Dit is een ingekorte versie van de brief aan de Eerste Kamer)

reacties

Geachte redactie,

Dank voor deze uiteenzetting.

Ik ben het alleen grondig met jullie oneens.

Mensen zijn belangrijker dan principes.

De praktijk in de prostitutie is mensonterend en niet te vergelijken met die van de coffeeshops. Jullie uitspraak dat de registratieplicht contraproductief is, is niet gestoeld op ervaring in de prostitutie. Kom kijken in de praktijk, en maak geen afstandelijke generalisaties.

Privacy is ook voor mij zeer belangrijk, maar als jonge vrouwen stelselmatig worden misbruikt voor mij niet het belangrijkste.

Eerst komt het recht op een veilig leven.

Prostituees die niet de rest van hun leven als hoer in de bestanden van de overheid willen staan, zullen zich niet registreren.

Prostituees die gedwongen worden zullen zich niet registreren.

Dus zit er straks anderhalve vrouw en een paardekop in het register en de rest verdwijnt in illegaliteit. Geen toezicht, grotere misstanden. En Opstelten denkt daarmee de strijd tegen mensenhandel te winnen? De man is niet goed wijs.

Weer een raar plan van de overheid wat altijd als (enige) doel heeft onze privacy te schenden.

De prostituee zal niet voor eeuwig als prostituee geregistreerd staan. Tot nu toe heeft de overheid nog nooit gegevens weggegooid en het lekken van informatie of hele bestanden is aan de orde van de dag.

Evenmin zullen klanten geregistreerd willen staan. Om dezelfde redenen en wellicht speelt de mogelijkheid tot latere afpersing door overheidsmedewerkers en uitzendkrachten een nog iets grotere rol dan voor de prostituee zelf.

Dit resulteert in de vraag naar een illegaal circuit. Dus het zal averechts werken.Via datingsites is er al een zwart circuit dat de branche grote parten speelt en dat zal alleen maar groeien. De vraag naar illegaliteit onder het mom daten zal fors toenemen en de "officiële" prostituees zullen dat waarschijnlijk ook in toenemende mate ook willen.

Nu het kabinet de verzekeraars alle arbeids en inkomensgegevens wil verstrekken is dat ook een stimulans om daar niet als prostituee ingeschreven te staan omdat bepaalde zorgvraag dan uitgesloten wordt bij de acceptatie.

Goed dat er mensen zoals jullie zijn die een Eerste Kamer een brief sturen. Dat heeft veel meer invloed dan mensen die alleen maar op sociale media boosheid over plannen of maatregelen uiten en verder niets ondernemen. Met dit soort acties zoals deze brief, kun je beleid (mede) sturen.

Nergens op internet heb ik nog een onderbouwd stuk kunnen vinden waarin duidelijk wordt of registratie nu wél of niet helpt in de belangrijke strijd tegen mensenhandel. Dat vind ik zorgwekkend; het is tenslotte al een heel lang slepend en zeer schrijnend probleem. Vrouwen wordt door raamexploitanten hun paspoorten afgepakt en zij worden fysiek en mentaal mishandeld.

In Utrecht is sinds oktober 2011 al zo'n registratieplicht voor prostituees. Daarnaast zijn er, heb ik begrepen, nog meer maatregelen genomen op bijvoorbeeld het Zandpad. Maar deze helpen kennelijk onvoldoende. Als bijvoorbeeld het bericht van deze week klopt dat meer dan driekwart van de prostituees op het Zandpad in Utrecht daar gedwongen zit (zie www.rtvutrecht.nl/nieuws/892162/wolfsen-tachtig-procent-prostituees-zandpad-gedwongen.html ) waarom wordt zo'n zone dan niet per direct gesloten en exploitanten opgepakt? Kennelijk is dus 'alleen' de registratieplicht (plus andere maatregelen die ze namen) óók niet voldoende. Er komen steeds nieuwe vrouwen bij.

De overweging dat eventueel iets 'ondergronds' gaat mag overigens mijns inziens nooit een reden zijn om mensonterende situaties te blijven faciliteren eo gedogen.

Privacy is heel belangrijk.

Maar in dit geval vind ik alleen die van de prostituees belangrijk. Dat zij niet levenslang te boek staan als 'hoer', omdat daar inderdaad nu eenmaal een taboe op rust. En je gunt ze, dat als ze eenmaal bevrijd zijn, ze een fijn leven kunnen opbouwen.

Maar de privacy van de klant is een privacy waar ik bij uitzondering niet om maal. Zij werken namelijk actief mee met de pooiers aan de onderdrukking van deze vrouwen, die veelal gedwongen in deze branche werken. Dat er vrouwen zijn die dit vrijwillig doen is een mythe. Wellicht zijn er velen die zéggen, het vrijwillig te doen. Omdat ze anders klappen krijgen, met messen bedreigd of bewerkt worden, etc.

Dus die klanten... Laat ze zich maar lekker verplicht moeten registreren. Misschien stoppen ze dan wél met hun gedrag.

Als ze inderdaad kans lopen, als 'hoerenloper' in een database terecht te komen. Dat anderen ze kunnen betrappen. Als ze niet wegblijven om de grove mensenhandel tegen te gaan, laat ze dan maar wegblijven in verband met hun eigen privacybescherming.

PS Met 'registratie' van de klant doelde ik op het stuk dat IP-nummer of telefoonnummer wordt opgeslagen. Lekker laten opslaan dus!

Suzanne heeft gelijk dat het bijzonder efectief is een brief te sturen.

Maar ook hier reageren heeft nut. Bestuurders lezen ook wat hier eschreven wordt. Een brief kunnen anderen niet lezen tenzij die online gepuliceerd wordt. Zonder publicatie negeert de overheid brieven of beweert naar anderen dat er niets geschreven is.

Registratie werkt niet. Dat weet men al en het is dus nutteloos daarop door te borduren.

De overweging dat iets ondergronds gaat is alleen een overweging als de vraag expliciet vraagt om iets ondergronds. Deze industrie voegt zichnaar de vraag. Als je klanten gaat registreren voed je dat ondergronds gaan. Welk nut klanten registreren heeft is nog dubieuzer.

Jeanne D. als ik jou was zou ik mij nog meer in de materie verdiepen. Wat jij vraagt is een verbod op prostitutie in iedere vorm en als dat zo is dan moet je dat gewoon vragen.

Er zijn wel degelijk veel vrouwen die het vrijwillig doen.

Die willen niet levenslang in een overheidsdatabase en hun klanten ook niet.

Ik werk zelf in de prostitutie ondergronds omdat de regering het ons onmogelijk maakt wat te verdienen je moet belachelijk veel belasting betalen over je lijf. Daar komt ook nog eens bij dat je als crimineel en een smerig stuk mensenvlees word neergezet, ik doe het vrijwillig en er zijn er met mij nog velen anderen die dat ook doen. Het is gewoon en diensverlening die je doet waar vraag naar is en die ook nodig is denk aan mensen die eenzaam zijn en mindervaliden. De mensenhandel waar het uiteindelijk om gaat is eenvoudig aan te pakken en dat weet minister ascher wel maar hij heeft gewoon de schurft aan hoeren !!

Kijk maar naar Amsterdam,Arnhem,Rotterdam,Den Haag en ga zo maar door.

Ze verzinnen elke keer wat anders nu weer de registratie dat zijn praktijken uit de tweede wereldoorlog een hoer en een klant wil annoniem zijn en blijven.

Mensenhandel oke dat is fout maar wie z,n schuld is dat ? niet dat van de vrouwen die zo hun geld verdienen.

Nee de grenzen moesten open ! we moesten de euro ! Bulgaren Roemenen Polen iedereen komt maar binnen dat is ook logies zou ik ook doen maar de regering zit fout NIET wij.

De prostitutie zal altijd blijven bestaan dat roei je nooit uit dan gaan we wel net als in de jaren 30 achter in de sigarenwinkel bij ome joop wel pezen !

Heren ministers succes jullie hebben kennelijk nooit jeuk.

Anonieme Prostituee, Ik ben het helemaal met je eens.

Ook ik ben prostituee van beroep en weet uit ervaring dat als inderdaad wij en onze klanten geregistreerd gaan worden, niemand meer zijn werk kan uitvoeren en ik voel dit ook zeker als een grote inbreuk op mijn privacy waardoor het beroep en ook de klandizie naar ondergrondse scenes gaat worden verplaatst.

Ik heb in het verleden met beide kanten te maken gehad, Als prostituee, maar ook als hulpverlener en maatschappelijk werker.

Ik ben een manlijke prostituee... Ik doe dit geheel vrijwillig! Maar volgens de staat en het publiek worden worden mannelijke prostituees niet gedwongen en is dat alleen bij vrouwen mogelijk. Helaas heb ik het in de praktijk te vaak meegemaakt dat het anders is. Ik ken diverse jongens en meiden die wel gedwongen in de prostitutie werkten, alleen niet in de reguliere gelegenheden maar onder dwang van groepjes vaak oudere mannen en vrouwen die jongens en meiden uit Afrika hierheen halen met mooie praatjes en een aanbod om daar aan de ellende te ontsnappen. Deze jongens en meiden worden hier heen gehaald en hun paspoort wordt afgenomen bij aankomst. Ze verdwijnen in obscure panden, niet als seksinrichting of bordeel geregistreerd maar ergens achteraf in de grote steden, buiten het zicht van politie enz. Deze jongens en meiden worden niet in het openbaar aangeboden. Alleen aan besloten gezelschappen waar het normale publiek geen weet van heeft. Dit is waar de mensenhandel zit.

Soms weet er een te ontsnappen en zoekt hulp bij instanties en wordt er een klein tipje van de sluier op gelicht. Dan zien we iets van die afschuwelijke wereld achter de mensenhandel. Maar die is dan inmiddels al weer verplaatst en ongrijpbaar voor politie en justitie.

Registratieplicht voor prostituees zou dit moeten oplossen? Laat me niet lachen! nee het wordt dan alleen maar een grotere brei waarin gezocht moet worden naar de echte misstanden en waar de vrijwillige prostituees in zelfde circuits terecht gaan komen als onvrijwillige prostituees...

En waarom alleen vrouwen die zich zouden moeten registreren zoals deze betreffende wet zegt? Is dat dan geen discriminatie op basis van geslacht of zo? (Artikel 1 van de Grondwet)

Naar mijn gevoel rammelt deze wet aan alle kanten en kan inderdaad de privacy van de prostituee en zijn/haar clientèle op geen enkele manier gewaarborgd worden en in strijdt met meerdere grondwettelijke rechten en zal het inzicht in de mensenhandel alleen maar vertroebelen.

Wij willen niet geregistreerd!

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

30.000 mensen onschuldig opsluiten is conform prognose

Patricia: Hoeveel zouden het nu zijn? Ik denk.dat het nu.nog meer zijn....

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.16 seconden