Den Haag, 14 oktober 2016

Onderstaande brief stuurde Privacy Barometer naar patiënten- en medische beroepsverenigingen.

Helpt u mee het medisch beroepsgeheim te beschermen?


Geachte heer, mevrouw,

De Eerste Kamer beslist binnenkort over een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen. Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag niet zomaar aangetast worden vanwege een minimale schade voor commerciële verzekeraars. Bovendien lijkt het erop dat er nagenoeg evenveel fraude zal worden opgespoord als zorgverzekeraars wél toestemming voor inzage zouden vragen. Wat ons betreft zou het verplicht vooraf toestemming vragen in het wetsvoorstel vastgelegd moeten worden.

Mocht u daar ook zo over denken, dan vragen we u dit ook aan de Eerste Kamerleden te laten weten.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om zorgfraude op te sporen. Als er vermoedens van fraude zijn, moet de zorgverzekeraar een stappenplan volgen, zodat kan worden vastgesteld of er gefraudeerd is. De eerste stap gaat het minst diep en heeft de minste impact op privacy. Met elke volgende stap kan de verzekeraar meer gegevens opvragen. De laatste stap is de inzage in de medische dossiers van mensen. Als het daadwerkelijk tot de laatste stap komt en de zorgverzekeraar heeft in het medische dossier gekeken, moet zij de patiënt binnen drie maanden hierover inlichten.

In grote lijnen doet de zorgverzekeraar bovenstaande nu ook al, maar op basis van een regeling die de minister zelf heeft opgesteld. Met het wetsvoorstel zou deze regeling wettelijk verankerd worden.

Wat betekent dat voor het medisch beroepsgeheim?

Dit wetsvoorstel is een inperking van het medisch beroepsgeheim. Commerciële zorgverzekeraars krijgen immers de mogelijkheid om medische dossiers van mensen in te zien zonder daarvoor toestemming te vragen.

Het medisch beroepsgeheim is er om de zorg toegankelijk te maken. Mensen kunnen in vertrouwen hun problemen voorleggen, zonder dat ze bang hoeven zijn dat deze veelal intieme informatie bij anderen terecht komt. Door die zekerheid zoeken mensen tijdig hulp, waarmee niet alleen hun eigen gezondheid is gediend, maar ook de gezondheid van de samenleving als geheel. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Als er een zeer belangrijke reden is, kan het medisch beroepsgeheim doorbroken worden. Bijvoorbeeld als iemand een acuut gevaar vormt voor zijn omgeving, bijvoorbeeld als er een zeer besmettelijke ziekte is vastgesteld en men een uitbraak wil voorkomen.

Sinds 13 september 2016 vindt een meerderheid in de Kamer van VVD, PvdA, CDA, PVV, VNL en SGP dat ook om een financieel belang het principe van het medisch beroepsgeheim doorbroken mag worden. Door deze fundamentele koerswijziging kunnen er meer redenen acceptabel worden om in medische dossiers te kijken. Eerder besloot de Tweede Kamer ook al dat justitie in medische dossiers mag kijken om de toerekeningsvatbaarheid van verdachten te beoordelen. Als het principe niet wordt beschermd, is het een kwestie van tijd voor de volgende instantie ongevraagd in medische dossiers mag kijken.

Is het een goed idee?

Om die vraag te beantwoorden, moet gekeken worden welk probleem hiermee wordt opgelost en of het noodzakelijk en proportioneel is om hiervoor het medisch beroepsgeheim in te perken.

In 2015 is er voor 11,1 miljoen euro aan fraude gepleegd op een zorgbudget van circa 73 miljard. Dat bedrag komt overeen met 0,015 procent van het zorgbudget. Het leeuwendeel van de fraude (9,7 miljoen) wordt door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd. Hiervoor zal de ongevraagde inzage in het medisch dossier weinig toevoegen. Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken.

De minister zegt dat veel fraude al in het begin van het stappenplan wordt geconstateerd zonder dat inzage in dossiers nodig is. Dat zal dus ook gelden in het geval van de 1,4 miljoen euro (0,002 procent van het zorgbudget) fraude die door patiënten gepleegd is. De minister noch de verzekeraars geven aan welk percentage fraude alleen met inzage in medische dossiers is vast te stellen, maar laat het de helft zijn, dan blijft zonder inzage in dossiers zo'n 0,7 miljoen over waarvan je niet met zekerheid kan vaststellen dat er gefraudeerd is. Wij denken dat het niet proportioneel is om voor zeven ton per jaar het medisch beroepsgeheim voor alle Nederlanders op de helling te zetten.

Wat kunt u doen?

U kunt de fracties in de Eerste Kamer laten weten hoe u erover denkt. U zou hen bijvoorbeeld de volgende tekst kunnen mailen:

Geachte Kamerleden,

Binnenkort behandelt u het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude. De verzekeraars hoeven daarbij geen toestemming te vragen.

Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag alleen ingeperkt worden als de voorgestelde maatregel proportioneel en absoluut noodzakelijk is. Dat is hier niet het geval.

Het fraudebedrag blijkt veel kleiner te zijn dan bij aanvang van het wetsvoorstel werd gedacht. Het gaat niet om 'miljarden', maar om 11,1 miljoen euro in 2015. Dit komt overeen met 0,015% van het zorgbudget.

Daarnaast blijkt uit analyse van het frauderapport van Zorgverzekeraars Nederland dat 87% van de fraude niet door patiënten wordt gepleegd. Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken.

Veel fraude wordt ontdekt zonder dat inzage in het medisch dossier nodig is. Daarvan uitgaande zal van de 1,4 miljoen euro (0,002%) door patiënten gepleegde fraude, hooguit van enkele tonnen niet vastgesteld kunnen worden of er gefraudeerd is.

Vanwege het relatief lage schadebedrag en het grote belang van het medisch beroepsgeheim, is de voorgestelde maatregel niet proportioneel. Omdat er nagenoeg evenveel fraude opgespoord zal worden als zorgverzekeraars wél toestemming aan de patiënt vragen voor zij in het medisch dossier mogen kijken, is de maatregel niet absoluut noodzakelijk.

Wij vragen u daarom alleen met het wetsvoorstel in te stemmen als de patiënt vooraf om toestemming voor inzage in het medisch dossier wordt gevraagd.

Vriendelijke groet,

Hieronder vindt u de mailadressen van de fractieleden die nog twijfelen en die in de commissie voor volksgezondheid zitten.
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A. Kops (PVV)
R.G.J. Dercksen (PVV)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
drs. M.J.Th. Martens (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dr. A.H. Flierman (CDA)
drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)
mr. dr. J. Beuving (PvdA)
prof. dr. J.A. Bruijn (VVD)
drs. T. Klip-Martin (VVD)
P.C. Krikke (VVD)
mr. D.J.H. van Dijk(SGP)
W. de Boer, griffier (secretariaat)

Meer informatie

- Antwoord op de meestgestelde vragen over dit wetsvoorstel vindt u hier.
- De brief die Privacy Barometer over dit wetsvoorstel aan Eerste en Tweede Kamer stuurde leest u hier.
- Het dossier bij de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel vindt u hier.

Privacy Barometer is een particulier initiatief en volgt de ontwikkelingen over privacy binnen de politiek. Privacy Barometer publiceert actuele artikelen hierover en biedt stemwijzers in verkiezingstijd. De mensen van Privacy Barometer zijn onafhankelijk en niet (politiek) gebonden aan enige partij of beweging.

Vriendelijke groet,

Privacy Barometer

 

reacties

Ik wil niet dat er ook maar iemand ongevraagd mijn dokters gegevens mogen in kijken,hoe durven ze ,dat is prive

Ik vind het niet goed dat zorgverzekeraars inzage krijgen in medische dossiers. Mensen die in de zorg werken mogen ook geen informatie verstrekken aan derden tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de patiënt. Dus zorgverzekeraars mogen ZEKER niet het recht krijgen om zonder toestemming en medeweten van patiënten dossiers in te zien!!

Wanneer deze wet wordt aangenomen, is daarmee het eerste gat gemaakt in een, tot nu toe, degelijk beroepsgeheim van artsen. De volgende stap zal kunnen zijn, dat zorgverzekeraars gaan lezen welke klachten de patiënt heeft en wat de geraadpleegde arts voor behandeling voorschrijft. Vervolgens kunnen zij de arts en/of patiënt benaderen om deze behandeling te kritiseren en een andere, uiteraard goedkopere, behandeling te adviseren of zelfs te verplichten. Daarom: Respecteer het beroepsgeheim van artsen en neem deze wet zeker niet aan.

Het is een afglijdende waarden verloedering. Wanneer het beroepsgeheim deels of geheel wordt opgeheven, dan zal dat betekenen dat mensen nauwelijks een beroep meer zullen doen op de gezondheidszorg. Mensen zullen steeds meer uitstellen om hulp te zoeken. Aan de ene kant zal dat kostenbesparend zijn, aan de andere kant kan het juist veel ernstiger gevallen opleveren en dus zullen specialisten meer werk krijgen en dat kan duur zijn, of de mensen gaan eraan dood en dan is het kostenbesparend, maar de secundaire psychische, sociale en economische kosten op lange termijn zijn dan groter. Waar gaan we met onze steeds meer regelgevende maatschappij heen? Vandaag las ik een artikel van oud- ombudsman Brenninkmeier in het Utrechts Universitair blad, die attendeert op - ik zal het samenvatten als- waardenverloedering.

In principe hoeft deze wet niet aangenomen te worden. Doch de praktijk leert dat o.a. verzekeringsartsen geconfronteerd worden met fraude van clienten en medische knoeiboel van behandelaars, met name psychiaters hebben in de jaren 80 en 90 behoorlijk financieel feest gevierd ten koste van maatschappelijke gelden en het geestelijk welzijn van hun clienten (lees De psychiater in de medische tuchtrechtspraak, van J. Lucieer, Medisch Contact blz 828-829, 1998). Als de verzekeringsartsen zich steeds verschuilen achter het medisch beroepsgeheim, dan moeten we ons als De Maatschappij afvragen of het beroep van verzekeringsarts niet beter afgeschaft kan worden.

De vertrouwensrelatie tussen patient en therapeut zal ernstig worden geschaad als zorgverzekeraars het medisch dossier mogen inzien. Dit is slecht voor de volksgezondheid. Een wedsvoorstel om zorgverzekeraars dit recht te geven , moet daarom worden afgewezen.

Waardenverloedering is inderdaad een juiste samenvatting! Hoe hypocriet is het dat minister Arie Slob in een wet wil vastleggen dat op scholen normen en waarden onderwezen dient te worden, als de politiek deze termen zelf niet kent. Hoezo democratische rechtsstaat?? Eerder infantiel van de Jong.

Niemand heeft iets te maken met mijn dossier uitgezonderd de behandelende arts ,specialist ,of therapeut. Zonder mijn toezegging geen inzage ook de zorgverzekeraar niet.

Zorgverzekeraars horen geen recht te krijgen voor inzage in mijn dossier. Mijn zorgverzekeraar ... CZ .... maakt zelf achterbakse afspraken met de leverancier .... Diabeteswinkel ..... van hulpmiddelen en verdient hier een flinke stuiver aan ..... Laat ze eerst hand in eigen boezem steken .... Fraudeurs zijn het .....

Lieve allemaal, heeft er dan niemand in de gaten dat je zorgverzekeraar niet eens in je dossier hoeft te kijken? Op het moment dat een zorgverlener een declaratie doet van jouw zorgkosten, is hij verplicht hierbij de passende code te vermelden, om zijn kosten uitbetaald te krijgen. Van privacy is al jaren geen sprake, dit was al zo toen ik als apothekersassistente begon in 1979.

Volgens mij zijn het alleen de namen van de kamerleden. Ik kan althans de e-mailadressen niet ontdekken. Kijk ik verkeerd? Ik heb de namen gekopieerd en geplakt in mijn e-mail, maar wordt niet verstuurd omdat het niet herkend wordt.

Beste José, Als je op de naam klikt, opent zich vanzelf een mail naar die persoon.

Overigens is dit een actie uit 2016. Er zit inmiddels een nieuwe Eerste Kamer en niet alle leden zijn herkozen.

We komen met een nieuwe actie zodra dit wetsvoorstel weer op de agenda staat bij de Eerste Kamer.

Hoe moet ik dat uitleggen aan de patiënt,. Uw gegevens zijn niet meer privé en veilig omdat de zorgverzekeraar wil kijken of wij frauderen. Dat lijkt me de wereld op zijn kop.

Het begin van het einde. 1984 here we go...

De fraude die wordt gepleegd is niet goed en moet worden aangepakt. Maar Geen inzage in medische dossiers van patiënten. Belachelijk. En bovendien is het misschien een idee om de zorgverzekeraars zelf eens te bekijken in hun eigen betrokkenheid bij fraude. Al dat soort zaken hebben alleen met geld te maken en niets is een voordeel voor de patiënt. Mijn verzekering kost rond de 180€ per maand en ik krijg er summier voor terug. De worden veel medische missers gemaakt met ernstige gezondheid schade voor de patiënten. Laten ze daar eens naar kijken en die niet in de doofpot stoppen. Dan hebben we iets bereikt na een aantal jaren.

Mijn medisch dossier is van mij. En zonder mijn toestemming hoort het bij mij.

Groeten allemaal, Esther.

Ik wil niet dat er ongevraagd door de zorgverzekeraars naar mijn dossier word gekeken. Daar hebben zij niks mee nodig. En ik denk niet dat ze zo achter fraude gaan komen. Het is altijd heel vervelend dat de mensen die goed doen hun privesie moeten inleveren omdat een ander het kwaad niet laten kan!

Hoe is het zover gekomen? Omdat een uiterst kleine groep fraudeert krijgen zorgverzekeraars toegang tot medisch geheim van alle patiënten??? Dit is niet om een paar miljoen te besparen. Dat kan zonder deze wet net zo goed. Frauderen is een misdaad en kan opgespoord en bestraft worden. Nee... deze wetswijziging kan (en daarom zal) misbruikt worden door verzekeraars. Dit wordt een legitieme vorm van data-mining...CAMBRIDGE ANALYTICA v2. 0 Dit kan toch niet door de eerste kamer goed gekeurd worden?!

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

Deel deze pagina via:

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

05-12-18

Tweede Kamer stemt in met uitwisselen betaalgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee andere bedrijven uw betaalgegevens bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Op basis van die gegevens kunnen bedrijven nieuwe financiële diensten ontwikkelen. Critici vrezen dat gegevens te gemakkelijk toegankelijk worden. Lees verder >>>

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

of volg ons via

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.13 seconden