close

Laatste update: 27 april 2014

STEMWIJZER PRIVACY EUROPESE VERKIEZINGEN

GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Piratenpartij beste keus voor privacy

Met uw stem op GroenLinks, Partij voor de Dieren of de Piratenpartij is privacy het meest gebaat. Dit blijkt uit een analyse van Privacy Barometer van de Europese verkiezingsprogramma's. De VVD, PVV, 50PLUS en het CDA hebben het minste aandacht voor privacy in hun programma's.

Europa heeft veel invloed op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. Zo wordt in Europa op dit moment onderhandeld over nieuwe wetgeving om de privacy te beschermen. De regels worden straks voor een groot deel in alle Europese lidstaten hetzelfde. Maatregelen die eerder uit Europa kwamen, zijn de verplichting om minstens een half jaar telecomgegevens op te slaan, de verplichte vingerafdruk in het paspoort en het  opslaan en doorgeven van bank- en passagiersgegevens.

Snowden

In veel programma's is de invloed van de onthullingen van Snowden over het Amerikaanse afluisterschandaal terug te vinden. Op de VVD en PVV na, vinden alle partijen dat er kritischer naar de relatie met de VS gekeken moet worden. Zo stellen GroenLinks, D66 en de Piratenpartij voor de onderhandelingen over nieuwe vrijhandelsverdragen te parkeren of om het doorgeven van bank- en passagiersgegevens te stoppen. Een meerderheid van de partijen vindt dat de anti-terreurmaatregelen nog eens tegen het licht gehouden moeten worden. Dit om de effectiviteit van de maatregelen te bekijken en te beoordelen of de inbreuk op de privacy wel proportioneel is.

Bewaarplicht afschaffen

Vijf partijen (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Piratenpartij en Partij voor de Dieren) vinden dat burgers meer inzage moeten krijgen in het gebruik van de gegevens die over hen verzameld worden. Dat is een eerste stap naar betere privacybescherming om te weten wie wat met je gegevens doet.  Dezelfde partijen en D66 vinden dat de bewaarplicht voor telecomgegevens moet worden afgeschaft.

Van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Piratenpartij en de SP mogen inlichtingen- en opsporingsdiensten alleen nog bij concrete verdenking gegevens van burgers inzien. VVD, CDA, CU-SGP en 50PLUS vinden juist dat in Europees verband meer gegevens uitgewisseld mogen worden. Zie ook het onderstaande overzicht.  

Veel aandacht voor privacy

De meeste partijen verrassen niet met hun programma's. De PVV lijkt zelfs het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen in een Europees kaftje te hebben gedaan. Opvallend is dat de VVD het woord privacy niet eens noemt in het verkiezingsprogramma. Waar in het verleden deze partij nog wel eens een lans brak voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is daar nu vrijwel niets van terug te vinden. Ook valt op dat de meestal kritische D66 zich in het verkiezingsprogramma behoorlijk op de vlakte houdt.

Aan de andere kant profileren GroenLinks en de Piratenpartij zich duidelijk op privacygebied. Er is in hun programma's veel aandacht voor dit thema, er wordt gedetailleerd op maatregelen ingegaan en er worden creatieve maatregelen voorgesteld om de privacy van burgers te verbeteren. De Partij voor de Dieren gaat wat minder op de details in, maar is principieel zeer overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer een betere bescherming verdient. Dit komt ook overeen met de situatie in de Tweede Kamer, waar de Partij voor de Dieren het meest consequent vóór de bescherming van de privacy stemt.

Overzicht

In onderstaand overzicht zijn de Europese standpunten van partijen over enkele belangrijke items over privacy weergegeven. Bij het samenstellen van het overzicht is uitgegaan van het verkiezings­programma. Bekijk ook de privacy-samenvattingen die Privacy Barometer per verkiezings­programma maakte.

  CDA CU-SGP D66 GL PvdA PvdD PVV SP VVD PP* 50+
  +/- voor voor voor voor       voor  
    +/- voor voor voor   +/-   voor  
  voor   voor voor voor       voor  
tegen tegen   voor +/- voor   voor tegen voor tegen
      voor   voor          
      voor           voor  
      voor   voor       +/-  
      voor   voor   voor      
      voor   voor     min voor  
tegen tegen +/-           tegen    
   voor voor
   tegen het tegenovergestelde
   +/- geen duidelijk standpunt gegeven
   blanco Er is niets over gezegd

* Piratenpartij

 

Foto Europa: Hayden120 and NuclearVacuum [CC-BY-SA-3.0]


 

reacties

1   maandag, 5 mei 2014   21:05

Als reactie op bovenstaande beoordeling en in aanvulling op het verkiezingsprogramma laat D66 het volgende weten:

"D66-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Sophie in 't Veld staat bekend als voorvechter van individuele vrijheden. In 2010 won zij de Winston-award voor haar inzet voor privacy. Ook is zij voorzitter van het Privacy Platform van het Europees Parlement dat zich verdiept in privacy vraagstukken.

D66 is voor het recht op inzage, corrigeren en wissen van de eigen persoonsgegevens. Het melden van datalekken moet worden verplicht. Politie, justitie en geheime diensten moeten bij de opsporing gericht te werk gaan. D66 is tegen sleepnetmethodes. Telecom-metadata en pseudonieme data zijn persoonsgegevens die ook als zodanig beschermd moeten worden.

Een grensoverschrijdende aanpak van misdaad is zeer belangrijk, maar D66 wil de uitwisseling van passagiersgegevens beperken en de doorgifte van betaalgegevens aan de VS op basis van het SWIFT-verdrag opschorten. D66 ziet erop toe dat het handelsakkoord met de VS geen negatief effect zal hebben op de privacy van Europeanen."

2   woensdag, 7 mei 2014   9:38

GroenLinks schrijft:

"GroenLinks ziet haar topscore in de Stemwijzer Privacy als een erkenning voor haar uitgewerkte privacyvoorstellen. Die vloeien voort uit de goede samenwerking van GroenLinkser Judith Sargentini met haar geestverwanten in de Groene fractie in het Europees Parlement in de afgelopen jaren, onder meer bij de verwerping van ACTA, de strijd voor een nieuwe verordening over bescherming van persoonsgegevens en het protest tegen de massasurveillance door inlichtingendiensten. We hebben ons ook laten inspireren door de ideeën van digitale burgerrechtenorganisaties.

Ook het tiende punt van de Stemwijzer Privacy - geen structurele grenscontroles binnen het Schengengebied - onderschrijft GroenLinks. Wij hebben ons daar consequent tegen gekeerd in het Europees Parlement. Ons verkiezingsprogramma stelt: 'De Europese Commissie ziet erop toe dat lidstaten geen verkapte grenscontroles uitvoeren aan de binnengrenzen van het Schengengebied'."

3   woensdag, 14 mei 2014   19:03

Reactie van de Piratenpartij:

"De Piratenpartij is natuurlijk blij met deze goede score. Wel zijn wij van mening dat deze score eigenlijk nog hoger had moeten zijn. Wij zijn de enige politieke partij van wie privacy-bescherming echt een speerpunt is. Wij zijn als Piratenpartij wel degelijk voor een meldplicht datalekken. Wij spreken ons in ons programma duidelijk uit tegen grenscontroles binnen Europa: 'Binnen de EU dienen personen zich vrij te kunnen bewegen en te vestigen'. In ons programma spreken wij ons ook duidelijk uit tegen doorgifte van passagiersgegevens en bankgegevens. We hebben ons in het Europees Parlement aantoonbaar ingezet om SWIFT op te zeggen. Daarnaast is op initiatief van de Piratenpartij in Europa uiteindelijk ACTA gestopt.

Uiteindelijk zal de Piratenpartij altijd nodig zijn om je privacy te beschermen. Zoals IT-security expert Arjen Kamphuis ook zei: 'De Piratenpartij is als enige IT-minded genoeg en jong genoeg om niet gecorrumpeerd te zijn door het systeem'."